Mer­ke­lig par­ke­rings-for­slag

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Be­kym­ret (Illustrasjon ne­derst på si­den: Ski­en kom­mu­ne/KB ar­ki­tek­ter)

Ser at det er lagt ut en hø­rings­plan med for­slag om at det ikke skal set­tes av en enes­te par­ke­rings­plass for an­sat­te ved den kom­men­de stor­barne­ha­gen i nord­re by­del i Ski­en. De an­sat­te «for­ut­set­tes å be­nyt­te and­re of­fent­li­ge par­ke­rings­plas­ser i om­rå­det», le­ser jeg i tors­da­gens Var­den. Hvil­ke par­ke­rings­plas­ser skal i så fall det va­ere og til hvil­ken pris? Det­te hø­res ut som et urea­lis­tisk for­slag.

Det må va­ere mu­lig også for an­sat­te i den kom­men­de barne­ha­gen i Slem­dals­gata å kjø­re bil til job­ben. Det pas­ser ikke for al­le å ta kol­lek­tiv trans­port, spe­si­elt ikke for dem som selv skal le­ve­re barn i and­re barne­ha­ger før de star­ter på jobb. Det­te er en opp­skrift på kaos. Her må man ten­ke på nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.