Åpen­het om skat­ten

Varden - - FORSIDE - Ei­rik Hau­gen Ny­hets­re­dak­tør

▶ Den­ne uka ble skatte­lis­te­ne of­fent­li­ge, og som le­ser av Var­den kan du selv sjek­ke de­ler av øko­no­mi­en til be­drifts­ei­ere, po­li­ti­ke­re, sam­funns­top­per og le­ger. Med noen taste­trykk kan du se inn­tekt og for­mue, dess­uten kan du se hvor mye skatt som er be­talt av den en­kel­te.

▶ Me­nin­ge­ne om skatte­lis­te­ne har all­tid va­ert man­ge og det fø­rer til en år­lig de­batt. Graf­sing og kikke­men­ta­li­tet, me­ner noen, mens and­re me­ner skatte­lis­te­ne er et sunt tegn på åpen­het om øko­no­mis­ke for­hold i sam­fun­net. Li­ke­vel har det kom­met inn­stram­nin­ger gjen­nom åre­ne, den sis­te kom i 2014 da re­gje­rin­gen Sol­berg sør­get for at du leg­ger igjen spor der­som du sø­ker på noen i skatte­lis­ter slik at den du sø­ker på, får be­skjed. Det er sterkt i strid med prin­sip­pe­ne om åpne skatte­lis­ter, rett og slett for­di at når sø­king er for­bun­det med en ri­si­ko, er den ikke len­ger like åpen.

▶ Det er ald­ri en ulem­pe med åpen­het. I det øye­blik­ket du for ek­sem­pel kan føl­ge po­li­tis­ke pro­ses­ser fra be­gyn­nel­se til slutt, da øker sam­ti­dig mu­lig­he­ten til å på­vir­ke pro­ses­sen. Når vi har åpne skatte­lis­ter er det en måte å hind­re skatte­unn­dra­gel­se og set­te pro­blem­stil­lin­ger som rik­dom, skatte­nivå og res­surs­for­de­ling inn i det of­fent­li­ge de­bat­ten. Dag­bla­det skrev i en kom­men­tar tid­li­ge­re den­ne uka at «sam­fun­net blir bed­re med åpen­het.» Det er en god opp­sum­me­ring.

▶ Vi er helt enig i at åpen­he­ten også kre­ver at vi i medie­ne be­hand­ler stof­fet på rik­tig måte. Det er lett å stemp­le skatte­lis­ter som graf­sing, kik­king og un­der­hold­ning, men hvis åpen­he­ten blir brukt på rik­tig måte, er det­te er vik­tig verk­tøy som sam­fun­net bør få del i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.