Nis­ser og jule­mar­si­pan

Varden - - NEWS - Per Ar­ne Renne­straum jour­na­list

Det kan vir­ke som om vi har gitt opp. Re­sig­nert. Al­le­re­de tid­lig i ok­to­ber var det jule­mar­si­pan i vis­se bu­tik­ker, noe som jo får oss i god jule­stem­ning. Selv om det fort­satt kan va­ere fint nok va­er til å nyte en pa­ra­ply­drink el­ler to på ter­ras­sen. For dem som even­tu­elt sys­ler med sånt!

Men det kan alt­så vir­ke som om vi har gitt opp kam­pen mot før­juls­hys­te­ri­et. Jula kom­mer tid­li­ge­re år for år, og snart rek­ker vi ikke å fei­re påske før vi auto­ma­tisk glir over i pep­per­kake­ba­king og jule­brus til stei­ka. Men også det ska­per nye tra­di­sjo­ner. Det er bare noen år si­den at den bes­te jule­tra­di­sjo­nen var da folk kla­get på han­dels­stan­den som ikke kun­ne ven­te til førs­te søn­dag i ad­vent med å børs­te støv av nis­ser og tomte­gløgg. Men i 2018 sy­nes det som om vi har krø­pet til kor­set og ak­sep­tert det.

Det er jul nes­ten hele året, nå. 24. de­sem­ber blir om en til­fel­dig dato midt oppi det hele. Snart er det man­ge som blan­der hal­low­e­en med jule­bukk. El­ler om­vendt. Men vi vet jo alle at jule­buk­ken kom­mer i slut­ten av ok­to­ber og at hal­low­e­en har noe med jul å gjø­re. Det får da va­ere måte på å for­veks­le kokt hum­mer med ka­na­ri.

Hva an­går jule­mar­si­pan, så sma­ker den gans­ke likt mar­si­pa­nen som sel­ges res­ten av året. For­skjel­len er at den er litt dy­re­re og at den er pak­ket inn på en litt mer ju­le­te måte. Og så hav­ner over­skudds­la­ge­ret på salg i januar, ak­ku­rat tids­nok til å ryd­de plass for nes­te juls lad­ning. Så det skal det ikke stå på ko­sen ver­ken i den ene el­ler den and­re en­den av ka­len­der­året. På in­gen måte. Men når man kan spi­se jule- torsk hele året, er det lite i vei­en for å prop­pe seg med mar­si­pan og sand­ka­ker i au­gust, bare noen uker etter juli­t­re­fes­ten – da man­ge tok seg en pin­ne til kjøt­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.