Over­for­bruk på 14 mil­lio­ner kr.

Varden - - NYHETER - ▶ NOTODDEN ▶ knut.heggenes@var­den.no

Notodden kom­mu­nes eta­ter har et mer­for­bruk på na­er 14 mil­lio­ner kro­ner ved ut­gan­gen av sep­tem­ber. I går la råd­man­nen fram sitt 2019-bud­sjett. Det blir kutt i drifts­ram­me­ne, men in­gen mis­ter job­ben.

Med en av­gifts­øk­ning på 9,5 pro­sent, øk­ning på 3 pro­sent i ei­en­doms­skat­ten og en lønns­vekst på 3,25 pro­sent, balanserer kon­sti­tu­ert råd­mann sitt for­slag til 2019-bud­sjett med en drifts­ram­me på 722 mil­lio­ner kro­ner. Det er 20 mil­lio­ner la­ve­re enn i 2018. In­ves­te­rings­bud­sjet­tet er på 232 mil­lio­ner kro­ner.

Pi­le­ne pe­ker i ne­ga­tiv

– Det er slik at alle tje­neste­om­rå­de­ne våre har mer­for­bruk ved ut­gan­gen av sep­tem­ber unn­tatt sen­tral­ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Det er en ut­ford­ren­de si­tua­sjon. Vi må ned med drifts­ni­vå­et fram­over, sier kon­sti­tu­ert råd­mann Jan Erik Sø­hol.

Fram­leg­gin­gen av bud­sjet­tet vis­te at de fles­te øko­no­mis­ke pi­ler pe­ker i ne­ga­tiv ret­ning mot ut­gan­gen av 2018. Net­to drifts­re­sul­tat har gått be­ty­de­lig ned de sis­te par åre­ne, dis­po­si­sjons­fon­det, som ble byg­get opp fra null til 100 mil­lio­ner fra 2014 til 2017, er nå re­du­sert med 20 mil­lio­ner og låne­gjel­den øker be­ty­de­lig i øko­nomi­plan­pe­rio­den (20192022).

– Det er ut­ford­ren­de, men kom­mu­nen har bra øko­no­mi og et bruk­bart dis­po­si­sjons­fond på 80 mil­lio­ner, og vi har et godt tje­neste­til­bud.

– Men mer­for­bru­ket på til sam­men na­er 14 mil­lio­ner, og bud­sjett­kut­te­ne i 2019, in­di­ke­rer vel at det må har­de til­tak til de nes­te åre­ne?

– Vi vil måt­te ned med an­tall an­sat­te, men in­gen vil mis­te job­ben. Notodden har man­ge ti­tall an­sat­te som star­ter og slut­ter i lø­pet av et år, på­pe­ker Sø­hol.

Helse og sko­le

Det er in­nen­for helse og sko­le at mer­for­bru­ket er størst så langt i 2018. Råd­mann reg­ner med at helse og om­sorg ale­ne vil bru­ke 10 mil­lio­ner mer enn bud­sjet­tert i 2018.

– Hvil­ke til­tak må til?

– Vi må ned med an­tall hel­døgns­plas­ser. I for­sla­get lig­ger det in­ne at vi sten­ger ned en eta­sje på Tele­tu­net om­sorgs­sen­ter.

– Du går ikke for ned­leg­ging av Bygde­hei­men i Grans­he­rad, som det har va­ert strid om?

– Nei. Jeg opp­fat­ter at det er et po­li­tisk øns­ke om å opp­rett­hol­de til­bu­det i Grans­he­rad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.