Den­ne kå­ken ut­løs­te en hef­tig bud­krig

Hu­set av «en­kel stan­dard» fikk bud­gi­ver­ne til å gå av hengs­le­ne. Den kom­mu­na­le bo­li­gen på Vest­sida ble solgt for 760.000 kro­ner over mek­lers pris­vur­de­ring.

Varden - - NYHETER - ▶ bak­si­den. ▶ per.ar­ne.renne­straum@var­den.no

Det kok­te da kå­ken skul­le av­hen­des. Pris­an­tyd­ning for den 128 år gam­le ene­bo­li­gen i Vest­re­gate 9, like ved PP-sen­te­ret, var 1,89 mil­lio­ner.

Det vis­te seg at meg­ler ikke had­de smurt for tjukt på. Slett ikke. Til sju­en­de og sist stan­set pris­ga­lop­pen på 2, 65 mil­lio­ner kro­ner.

Mo­bi­len gikk varm

Det er in­gen over­dri­vel­se å hev­de at mo­bi­len til DNB-mek­ler Stig Enge­bret­sen gikk varm. Til sam­men kom det inn seks­ti bud. På det mest hef­ti­ge tik­ket det inn fem bud­for­høy­el­ser på fem­ten se­kun­der,

Sju bud­gi­ve­re var med i kam­pen. Fire ble med til det av­gjø­ren­de be­lø­pet ble lagt på bor­det.

Hu­set har tre hyb­ler /lei­lig­he­ter. Bak sal­get står Pors­grunn kom­mu­ne. Kjø­pe­ren er et fir­ma fra Sande­fjord. Mek­ler Enge­bret­sen vet fore­lø­pig ikke hva de skal bru­ke det til. Det­te vil kom­me kla­re­re fram når kon­trak­ten sig­ne­res nes­te uke.

Kam­pen om hu­set star­tet på et lavt pris­nivå. Den førs­te som prøv­de seg men­te det bur­de hol­de med 1,4 mil­lio­ner. – De førs­te bu­de­ne ble høy­net med rundt 10.000 kro­ner av gan­gen. Men da vi pas­ser­te pris­an­tyd­ning ble det tatt litt har­de­re i.

«En­kel stan­dard»

Iføl­ge prospektet har hu­set «en­kel stan­dard og på­kost­nin­ger må på­reg­nes.»

– Vil du gå så langt som å kal­le det en røn­ne, Enge­bret­sen??

– Det er jeg ikke kom­pe­tent til å ut­ta­le meg om. Men det fram­står som et oppus­sings­ob­jekt.

Hu­set har et bruks­are­al på 152 kvad­rat­me­ter og ble bygd i 1890. Det er ver­net i klas­se A, noe som be­tyr at end­rin­ger er søk­nads­plik­ti­ge.

Meg­ler Stig Enge­bret­sen har nå fått sum­met seg. I etter­kant av den hese­ble­sen­de bu­drun­den slår han fast at det er uvan­lig at det er så man­ge om bei­net. Men han tror den sen­tra­le be­lig­gen­he­ten har va­ert vik­tig.

– At sju er med i en bu­drun­de er langt over gjen­nom­snit­tet. I til­legg var det selv­sagt man­ge fle­re som vis­te in­ter­es­se, uten å leg­ge inn bud, sier an.

La­bert ved­li­ke­hold

Da har det åpen­bart ikke hatt så mye å si at det knapt har va­ert noe ved­li­ke­hold av bo­li­gen de sis­te åre­ne.

Det ba­erer den preg av, spe­si­elt fra bak­si­den som ven­der inn mot en stør­re hage, som tro­lig ikke stik­ker av med pri­sen for årets mest vel­stel­te i år hel­ler.

Men med nye ei­ere kan det bli and­re bol­ler.

FOTO: PER AR­NE RENNE­STRAUM

AT­TRAK­TIVT: Det­te noe med­tat­te hu­set ble solgt for 2,65 mil­lio­ner kro­ner.

BAK­SI­DEN: Slik ser hu­set ut fra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.