42-åring dømt for trus­ler

Varden - - NYHETER - ▶ NOTODDEN ▶

En 42-åring ring­te gjen­tat­te gan­ger til 112-sen­tra­len og sa han skul­le sky­te den førs­te po­liti­man­nen som kom hjem til han.

42-årin­gen møt­te ny­lig i AustTele­mark ting­rett, hvor han er­kjen­te straff­skyld for trus­le­ne mot po­li­ti­et.

18. ja­nu­ar i år tru­et Notodden-man­nen po­li­ti­et fle­re gan­ger med at han vil­le sky­te dem. Man­nen skal ha blant an­net sagt: «Jeg skal sky­te et skudd i pan­na på førs­te po­liti­mann som kom­mer hit».

Man­nen skal også ha for­talt at han had­de et AG3 vå­pen hjem­me hos seg

Fjer­net eks­k­ja­eres­te

42-årin­gen for­klar­te at det hang sam­men med at han da­gen før had­de ringt po­li­ti­et og bedt dem fjer­ne eks­k­ja­eres­ten fra hans ei­en­dom.

Po­li­ti­et kom og fjer­net hen­ne, men vil­le ikke ileg­ge hen­ne be­søks­for­bud slik 42-årin­gen øns­ket. Man­nen skal ha blitt ir­ri­tert over det­te og skal ha ringt 112-sen­tra­len minst fem gan­ger for­di han ikke fikk øns­ket ef­fekt av sam­ta­le­ne.

Tok det al­vor­lig

Po­liti­be­tjen­ten som tok imot te­le­fo­nen på sen­tra­len for­tel­ler at trus­se­len ble vur­dert som re­ell og al­vor­lig slik at ut­ryk­ning ble vur­dert nød­ven­dig.

En av be­tjen­te­ne som var med på ar­res­ten, for­klar­te at de sam­me trus­sel ble gjen­tatt munt­lig da po­li­ti­et kom på ste­det. Det ble lagt fram lyd­logg fra sam­ta­le­ne med nød­sen­tra­len i ret­ten.

Hus­ker ikke bil­tu­ren

Etter på­gri­pel­sen i man­nens hus ble han satt i hånd­jern og inn­brakt i en celle­bil for trans­port. 42-årin­gen sier han ikke så hus­ker så mye fra bil­tu­ren. Han har for­klart at grun­net opp­le­vel­ser i barn­dom­men ikke li­ker tran­ge rom, og at han kan få angst/klaus­tro­fo­bi i sli­ke til­fel­ler.

Po­liti­første­be­tjen­te­ne som var sam­men med 42-årin­gen i bi­len for­tel­ler at han spar­ket rundt seg og her­jet bak i bi­len. De kun­ne ikke se nøy­ak­tig hva til­tal­te gjor­de, men lam­pen lå på gul­vet i bi­len når de åp­net dø­re­ne og led­nin­gen var løs. Første­be­tjen­ten for­klar­te at til­tal­te spar­ket i veg­ge­ne, at han hør­te at til­tal­te slo med bel­te­ne mot veg­ge­ne, rev rygg­pu­te­ne vekk fra veg­ge­ne og kas­tet de rundt om­kring.

Tatt tak i li­vet sitt

Aust-Tele­mark ting­rett har dømt 42-årin­gen til 31 da­gers ube­tin­ga feng­sel, med fra­trekk av to da­ger som han al­le­re­de har sit­tet in­ne.

Man­nen blir fra­tatt to luft­ge­va­er og en plom­bert re­vol­ver. Det ble ald­ri fun­net AG3 hjem­me hos man­nen som han tru­et po­li­ti­et med på te­le­fon. 42-årin­gen må be­ta­le saks­om­kost­nin­ger på 2000 kro­ner.

42-årin­gen har det sis­te halve året tatt tak i li­vet sitt. Han for­kla­rer selv at han er rus­fri og ar­bei­der nå full­tid som fri­vil­lig ved en lo­kal be­drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.