Ret­ten om dømt over­gri­per i Finn­mark: Sav­ner side­styk­ke i norsk straffe­rett

Varden - - NYHETER -

Et tid­li­ge­re sam­boer­par er i Øst-Finn­mark ting­rett (bil­det) dømt til feng­sel i hen­holds­vis sju og tre år for gjen­tat­te gro­ve vold­tek­ter av en fire­åring. Man­nen ble dømt til sju år, mens kvin­nen ble dømt til tre års feng­sel. Dom­men var i tråd med ak­tors, stats­ad­vo­kat Tor­stein Hevnskjels, på­stand, mel­der NRK.

Ret­ten slår fast at man­nen på en sa­er­dels ky­nisk og ut­spe­ku­lert måte ma­nøv­rer­te seg i po­si­sjon til å begå over­gre­pe­ne. I ret­ten kom det fram at han had­de skremt sin sam­bo­er ved å si at en pe­do­fi­li-ma­fia krev­de bil­der og vi­deo av over­gre­pe­ne de be­gikk. Sam­bo­eren er let­te­re psy­kisk ut­vik­lings­hem­met.

«Det sav­ner side­styk­ke i norsk straffe­rett», he­ter det i dom­men.

Den til­tal­te man­nen gjor­de det klart i ret­ten at det var han som tok ini­tia­ti­vet til over­gre­pe­ne, og han men­te eks­sam­bo­eren ikke bur­de straf­fes. Man­nen an­ket dom­men på ste­det. Retts­sa­ken gikk bak luk­ke­de dø­rer av hen­syn til de im­pli­ser­te, i førs­te rek­ke for­na­er­me­de. (NTB)

FOTO: JAN KÅRE NESS, NTB SCANPIX

SIK­RER FRE­GAT­TEN: Ar­bei­det er i gang for å få ber­get fre­gat­ten Helge Ing­stad fre­dag etter kol­li­sjo­nen natt til tors­dag. Kyst­ver­kets DV Ut­va­er og ber­gings­bå­ten Flek­ker­øy er i gang uten­for Sture­ter­mi­na­len. Far­tøy­et må sik­res så det ikke glir ut og for­svin­ner i dy­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.