INNENRIKS

Varden - - NYHETER - ▶ Hel­le Høi­ness, NTB

▶ Den ha­va­rer­te fre­gat­ten lig­ger med kraf­tig slag­side na­er land ved Sture­ter­mi­na­len i Øygarden etter å ha kol­li­dert med tank­ski­pet

Hol­des på plass med vaier

Far­tøy­et skal hol­des på plass med stål­vai­ere. Det er svei­set fem nye fes­te­punk­ter på fre­gat­ten og ti fes­te­punk­ter på land.

De­ret­ter skal fre­gat­ten opp på lek­ter og frak­tes til Haa­kons­vern. Slepe­bå­ter og lek­ter var fre­dag på vei til ha­vari­ste­det.

Kol­li­sjo­nen skjed­de i natte­mør­ket 4.02 tors­dag mor­gen. Fre­gat­ten Helge Ing­stad kom inn fra trond­heims­trak­te­ne etter å ha del­tatt i NATO-øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re. Tank­ski­pet So­la had­de nett­opp hentet olje­last på Sture­ter­mi­na­len i Øygarden kom­mu­ne og var på vei ut.

Mann­ska­pet om bord i fre­gat­ten for­tel­ler at de hør­te et eks­tremt høyt smell da de kol­li­der­te med tank­ski­pet.

20-årin­gen Knut San­der Blakke­stad er verne­plik­tig og ho­ved­til­lits­valgt om bord på fre­gat­ten. Han lå og sov da kol­li­sjo­nen skjed­de.

– Jeg våk­net av at det bråk­te og at det ris­tet, men det er ikke uvan­lig om bord i en båt. Først da jeg så vann på gul­vet, skjøn­te jeg at det var på ekte, sier han til VG.

Svar om ett år

– Vi er i inn­le­den­de fase med å sam­le inn fakta­in­for­ma­sjon. Det­te om­fat­ter også elek­tro­nis­ke spor. og fy­sis­ke spor. I til­legg in­ter­vju­er vi de in­volver­te, sier av­de­lings­di­rek­tør Dag Sver­re Li­seth i Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

Ber­gens Ti­den­de skri­ver at all kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom tra­fikk­sen­tra­len på Fed­je og de in­volver­te far­tøy­ene er over­le­vert po­li­ti­et og Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

Den nors­ke ha­vari­kom­mi­sjo­nen samarbeider med For­sva­rets ha­vari­kom­mi­sjon og med ha­vari­kom­mi­sjo­nen i Mal­ta, som er der olje­tank­ski­pet So­la er re­gist­rert. Sam­ti­dig har po­li­ti­et sin etter­fors­king.

– Ha­vari­kom­mi­sjo­nens rap­port er klar in­nen ett år, sier Li­seth.

Fre­dag midt på da­gen var det fort­satt usik­kert når selve flyt­tin­gen kan kom­me i gang.

Tek­nisk Uke­blad skri­ver at det er 385.000 li­ter die­sel om bord.

– Fikk varsler

Det er ikke re­gist­rert olje­skad­de fug­ler el­ler sjø­patte­dyr, opp­ly­ser Kyst­ver­ket.

Det var fre­dag etter­mid­dag lite igjen å se av for­urens­nin­gen av driv­stoff og det er lite som er lek­ket fra ha­va­ris­ten. I til­legg er det lagt ut nye og kraf­ti­ge­re len­ser, og det blir lagt i dob­le rin­ger.

Iføl­ge nett­ste­det Ald­ri­mer fikk fre­gat­ten ad­vars­ler fra både tank­ski­pet og Kyst­ver­net.

For­sva­ret vil ikke kom­men­te­re den­ne opp­lys­nin­gen.

– Vi øns­ker ikke å si noe om hen­del­ses­for­lø­pet. Nå er po­li­ti­et og Ha­vari­kom­mi­sjo­nen i gang med sine un­der­sø­kel­ser, sier Thomas Gjes­dal til NTB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.