Ikke opp­tatt av fjor­år

0-3 i lø­pet mi­nut­te­ne 18 til 23. 0-5 til slutt. Dag-Eilev Fa­ger­mo kun­ne va­ert unn­skyldt for å ha ho­det fullt av skrekk­min­ner fra fjor­årets kamp – men har ikke det.

Varden - - SPORT - ▶ ▶ bjorn.bor­ge@var­den.no

– Jeg er ge­ne­relt dår­lig på å hus­ke re­sul­ta­ter. Hel­dig­vis, kan man noen gan­ger si, mel­der Odd-tre­ne­ren to da­ger før Sta­ba­ek er til­ba­ke på Ska­gerak Are­na.

Kam­pen der alt som kun­ne gå galt, til­syne­la­ten­de gjor­de det, er in­gen eks­tra ten­nings­fak­tor den­ne gang, sier Fa­ger­mo.

Spe­si­ell kamp

– Selv­sagt ble det en spe­si­ell kamp, og jeg hus­ker at alt rant inn i en pe­rio­de. Men vi had­de litt spe­si­el­le for­ut­set­nin­ger med tan­ke på la­g­uttak, og Sta­ba­ek had­de et bed­re lag enn nå, me­ner Fa­ger­mo.

Den­ne gang kom­mer et Sta­ba­ek som kjem­per for li­vet for å unn­gå ned­rykk til 1. di­vi­sjon.

For­gje­ves, tror Odd-tre­ne­ren.

– Ryk­ker ned

– De ryk­ker ned nå. Selv om de skul­le vin­ne her. Det vil fort­satt va­ere and­re lag i bunn­stri­den som tar po­eng i de to sis­te run­de­ne, spår han som el­lers ikke skry­ter på seg stor kunn­skap om re­sul­ta­ter el­ler ta­bell.

– Det er for­di jeg til en­hver tid er mest opp­tatt av oss selv. Jeg vet hvem som er i topp og bunn, men had­de du spurt meg om hele ta­bel­len, vil­le det nok blitt en­del bom, ja.

Bom har det også blitt i de sis­te kam­pe­ne. Fa­ger­mo fø­ler at Odd kom­mer fra tre gode kam­per, med dår­lig ut­tel­ling – og sva­ert kost­ba­re for­svars­tab­ber.

– Bo­li straf­fer

– Dis­se kan vi ikke fort­set­te med. Da straf­fer Bo­li oss søn­dag. Og vi må sco­re på fle­re av de sjan­se­ne vi ska­per.

Med en of­fen­siv rek­ke be­stå­en­de av Mar­tin Bro­berg, Tor­geir Bør­ven og El­ba Rasha­ni, hå­per tre­ne­ren det skal luk­te mål av Odd søn­dag.

– Vi sen­der tre av våre mest mål­far­li­ge spil­le­re på topp, og jeg hå­per det bi­drar til at vi sco­rer mer. Dår­lig ut­tel­ling har gitt dår­lig ut­byt­te av dis­se tre kam­pe­ne.

Sta­ba­ek tren­ger både hjelp og selv­hjelp for å kom­me seg bort fra ned­rykk­s­plas­sen klub­ben har to se­rie­run­der før slutt.

– Ikke Bar­ce­lo­na

Ned­ryk­ket kan va­ere klart i Ski­en søn­dag kveld.

Tid­li­ge­re i uka min­net klub­bens mange­åri­ge front­fi­gur, In­ge­brigt Ste­en Jen­sen, om at mu­lig­he­ten fort­satt er der, og at Sta­ba­ek kan vin­ne sine to sis­te kam­per.

Om mø­tet med Odd, sa han til TV 2:

– Den første­om­gan­gen vi le­ver­te borte mot Odd i fjor, er den bes­te om­gan­gen Sta­ba­ek har spilt noen­sin­ne. Odd var ikke borte i bal­len de førs­te 45 mi­nut­te­ne og vi le­det 4-0 til pau­se

Og:

– Det er Odd vi mø­ter – ikke Bar­ce­lo­na el­ler Man­ches­ter City.

Start, kan­skje?

Fa­ger­mo har ikke tenkt å bli med på ut­veks­ling av sto­re el­ler mind­re ord.

– Det er jo helt rik­tig, det han sier. In­gen i Nor­ge spil­ler mot Bar­ce­lo­na. El­lers vil jeg bare si at han er flink til å snak­ke om Sta­ba­ek.

Et Sta­ba­ek som går ned, spår Odd-tre­ne­ren.

– Hvem en­der på kva­li­fi­se­rings­plass?

– Det er litt mer usik­kert, fø­ler jeg. Start, kan­skje?

FOTO: TROND REI­DAR TEIGEN, NTB SCANPIX

JU­BEL: Gle­des­sce­ne­ne på Ska­gerak Are­na i fjor­årets kamp, var det ute­luk­ken­de Sta­ba­ek som sto for.

NED: Dag-Eilev Fa­ger­mo sto len­ge foran TV 2-ka­me­ra­ene etter tre­ning fre­dag, der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.