Nis­se­ne vil ha sports­li­ge ga­ver

Varden - - SPORT - ▶ SKI­EN

Søn­dag blir det før­juls­stem­ning på kjø­pet på Ska­gerak Are­na. I form av noen nis­ser som gjer­ne vil ha ga­ver.

Like sik­kert som det går mot jul, og like sik­kert som Fa­ger­mo vil ha spil­ler­ne rett­vendt, duk­ker det opp noen jule­nis­ser som er om­vendt i Tele­mark hvert år.

Nå er de på jakt etter ut­styr som kan gle­de.

– Fot­bal­ler, fot­ball­sko, drak­ter - ja, alt som man ikke len­ger har bruk for, men som kan gle­de and­re, sier Ru­nar Abra­ham­sen på veg­ne av Om­vendt Jule­nis­se-ak­sjo­nen.

Hå­pet er at man­ge av til­skuer­ne til hjemme­kam­pen mot Sta­ba­ek tar med kla­er og ut­styr som kan bli ga­ven som gle­der.

– Om­vendt Jule­nis­se er et fan­tas­tisk bra opp­legg og et ek­sem­pel til etter­føl­gel­se. Man blir varm i hjer­tet av hva den­ne gjen­gen får til, sier Odds dag­li­ge le­der, Ei­nar Hånd­lyk­ken, om ide­en som i sin tid ble født i sup­por­ter­mil­jø­et rundt Odd.

– Vi skal ikke ta aeren for det­te, men fø­ler en viss fa­mi­lie­til­knyt­ning til det hele. Nå bi­drar vi gjer­ne. Det er jo helt håp­løst at det kas­tes så mye kla­er og an­net som and­re kan ha nyt­te av.

– Det man gir bort, skal va­ere av en kva­li­tet man had­de latt egne barn bru­ke, ly­der på­min­nel­sen fra ak­sjo­nen, og Odd skal selv bi­dra. Både i form av ut­styr og med se­song­kort for 2019.

FOTO: BJØRN BOR­GE

GI­VER­GLE­DE: Egil Hol­te, Ei­nar Hånd­lyk­ken og Ru­nar Abra­ham­sen hå­per på gi­ver­gle­de søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.