– Har kun fo­kus på oss selv

Varden - - SPORT - ▶ NOTODDEN ▶ pal.lunds­holt@var­den.no

Med sei­er over Sogn­dal spil­ler Notodden ga­ran­tert i 1. di­vi­sjon også nes­te se­song. De kan også va­ere at de hol­der seg med uav­gjort el­ler tap.

Foran søn­da­gens me­get vik­ti­ge borte­møte med Sogn­dal på Foss­hau­ga­ne lig­ger Notodden på plas­sen over kva­lik med 33 po­eng.

Åsa­ne, som lig­ger på kva­lik står med sam­me an­tall, men med dår­li­ge­re mål­for­skjell. Åsa­ne mø­ter Nest-Sotra på borte­bane.

God mage­fø­lel­se

– Vi har fo­kus på oss selv og på kam­pen mot Sogn­dal. Ikke noe an­net, sier Notodden-tre­ner Ken­neth Dok­ken.

Han har en god fø­lel­se foran se­son­gens sis­te se­rie­run­de.

– Mage­fø­lel­sen er god, og jeg er gans­ke sik­ker på at vi kom­mer til å gjø­re en god kamp. Vi er på en oppad­gå­en­de kur­ve i for­hold til hvor­dan vi pres­te­rer, sier Dok­ken, som grug­le­der seg til søn­da­gens kamp hvor et even­tu­elt po­eng­tap kan bety kva­lik.

Ute med kort

– Det bes­te vil­le jo va­er om plas­sen al­le­re­de var sik­ret. Men det er jo spen­nen­de å va­ere in­volvert i sån­ne kam­per som det her. Det er kan­skje ikke hys­te­risk mor­somt, men en kjen­ner at en le­ver, sier Dok­ken.

Notodden må kla­re seg uten Stef­fen Jen­sen i søn­da­gens kamp. NFK-kap­tei­nen fikk sitt fjer­de gule kort for se­son­gen i møte med Florø sist og må der­med stå over opp­gjø­ret mot Sogn­dal.

– Stef­fen har va­ert god, så vi skul­le gjer­ne hatt han med. Men det er sånn det er og vi har fle­re gode spil­le­re som kan step­pe inn, sier Dok­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.