Vinner pri­ser, men får

For­fat­ter­ne Tu­tul og Ru­na måt­te flyk­te fra hjem­lan­det etter draps­for­søk. Nå hå­per de at noen kan gi dem jobb.

Varden - - KULTUR -

Forfatter og for­leg­ger Ahme­dur Rashid Chowd­hury (Tu­tul), ko­na Shamim Ru­na, som også er forfatter, og de­res to ten­årings­døt­re måt­te flyk­te fra hjem­lan­det Bang­la­desh da Tu­tul etter en lang pe­rio­de med trusler, ble for­søkt drept på jobb av isla­mis­tis­ke eks­tre­mis­ter. Nå har de et sterkt øns­ke om å få seg job­ber og bru­ke sin er­fa­ring i Nor­ge.

Fa­mi­li­en kom til Ski­en i be­gyn­nel­sen av 2016, som en del av ord­nin­gen for fri­by­for­fat­te­re som hjel­per for­fulg­te for­fat­te­re.

– Helt si­den jeg kom hit har jeg ut­trykt mitt øns­ke for å job­be. Jeg får mye støt­ten­de ord og for­sik­rin­ger om at det vil ord­ne seg, men nå har det gått to år, sier Tu­tul for­tvi­let.

Vinner pri­ser

Han for­tel­ler at han ble ram­met av de­pre­sjon etter den trau­ma­tis­ke opp­le­vel­sen i hjem­lan­det da han kom til Nor­ge. Vei­en ut ble å få stab­let for­la­get sitt på bei­na igjen i form av nett­ma­ga­si­net «Shud­d­hashar». Det blir gitt ut både på ben­ga­li og en­gelsk. In­nen året er omme gir Tu­tul ut den tien­de nett­ut­ga­ven av nett­ma­ga­si­net.

Nes­te uke rei­ser han til Oslo for å mot­ta Norsk Pens yt­rings­fri­hets­pris, Oz­zi­et­s­kyp­ri­sen, for sitt ar­beid med «Shud­d­hashar».

Han har tid­li­ge­re mot­tatt pri­ser i Bang­la­desh, og in­ter­na­sjo­na­le pri­ser i Eng­land og USA: I 2016 ble han ut­pekt av den ca­na­dis­ke for­fat­te­ren Mar­ga­ret Atwood til Pens In­ter­na­tio­nal wri­ter of coura­ge.

Yt­rings­fri­het

Tu­tul blir sta­dig in­vi­tert til å hol­de fore­drag og del­ta på se­mi­na­rer. Aner­kjen­nel­sen set­ter han pris på, men det gir ikke inn­tekt.

– Det er vik­tig for meg å fort­set­te mitt ar­beid for yt­rings­fri­het, men jeg tren­ger en jobb for å få det til. For tre år si­den måt­te jeg og fa­mi­li­en for­la­te li­vet vårt uten noen form for for­be­re­del­ser. Det var ikke bare en jobb for meg, det var li­vet mitt og li­den­ska­pen min. Jeg vil så gjer­ne gjø­re noe og bru­ke min er­fa­ring i Nor­ge, sier han, og sier han øns­ker å ska­pe en sta- bil til­va­er­el­se for fa­mi­li­en sin. Slik si­tua­sjo­nen er nå, fø­les det utrygt, og både han og Ru­na sier det er tøft å føle på at de får bi­dra i ar­beids­li­vet.

Job­ber in­nen bran­sje­ne for­lag, media el­ler kul­tur er na­tur­lig­vis der han har mest er­fa­ring.

– Men jeg er for­be­redt på å ta en hvil­ken som helst jobb nå. Jeg hå­per noen i Ski­en el­ler Tele­mark kan ha nyt­te av meg, sier Tu­tul.

For­uten ar­bei­det med nett­ma­ga­si­net, for­tel­ler han at han plan­leg­ger å sam­le and­re fri­by­for­fat­te­re i lan­det og star­te en pub­li­ka­sjon med dem.

– Jeg har snak­ket med fle­re, og det er ikke uvan­lig at man opp­le­ver skrivesper­re og de­pre­sjon når man kom­mer først kom­mer i trygg­het fra en eks­trem si­tua­sjon. Jeg øns­ker å in­spi­re­re dem til å fort­set­te sitt ar­beid, sier han, og for­tel­ler at han har søkt om støt­te til ar­bei­det sitt uten hell.

Vil gi ut barne­bok på norsk

Ko­na Ru­na er også forfatter, og beg­ge har en rek­ke ut­gi­vel­ser bak seg. For ti­den hjel­per fa­mi­li­ens venn Pe­ri-Il­ka In­c­man i or­ga­ni­sa­sjo­nen Lo­pe Ru­na med å gi ut en av hen­nes barne­bø­ker på norsk. Den er fra før gitt ut på en­gelsk og ben­ga­li.

– Vi har fått god hjelp til over­set­tel­se og il­lust­ra­sjo­ner. Nå le­ter vi etter for­lag som kan pub­li­se­re bo­ken, sier In­c­man.

Ru­na for­tel­ler at hun nå skri­ver en ro­man som tar ut­gangs­punkt i hen­del­se­ne i Bang­la­desh. Ka­pit­tel for ka­pit­tel leg­ges ut på nett­ma­ga­si­net, og hun hå­per den kan gis ut i tryk­ket form når den er fer­dig.

Eks­tre­mis­ter stor­met kon­to­ret

De sis­te åre­ne har en rek­ke per­soner blitt for­fulgt og drept for sine yt­rin­ger i Bang­la­desh. Islam er stats­re­li­gio­nen i Bang­la­desh og en eks­tre­mist­grup­pe går mål­ret­tet etter se­ku­la­ere for­fat­te­re, blog­ge­re og for­leg­ge­re. Det sis­te året før fa­mi­li­en kom til Nor­ge, lev­de Tu­tul kon­stant fare på grunn av sitt ar­beid som forfatter og for­leg­ger i «Shud­d­hashar». Det ble først star­tet som et lite ma­ga­sin som lot unge skri­ben­ter med nye tan­ker om re­li­gion og sam­funn slip­pe til. Etter kort tid had­de de knyt­tet til seg en rek­ke vik­ti­ge, se­ku­la­ere for­fat­te­re.

I fe­bru­ar 2015 ble Tu­tuls venn, for­fat­te­ren Avi­jt Roy, an­gre­pet og drept etter en bok­lan­se­ring. Tu­tul var Roys for­leg­ger i Bang­la­desh. Ok­to­ber sam­me år ble sis­te gang Tu­tul dro på job­ben i Dha­ka.

Midt på da­gen stor­met tre unge menn lo­ka­let med ma­che­ter og skyte­vå­pen.

VIL INN I AR­BEIDS­LI­VET: For­fat­ter­ne Ru­na og Tu­tul (Shamim Ru­na og Ahme­dur Rashid Chowd­hury) og de­res to døt­re har bodd i Ski­en si­den be­gyn­nel­sen av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.