Hu­mor rett fra syke­hus­lev­ra

Varden - - KULTUR - ▶ SKI­EN ▶ andreas.solt­vedt@var­den.no

De kan sine fag ved Syke­hu­set Tele­mark. Og jam­men kan de stå på sce­nen også.

Fem ful­le hus er fa­si­ten for Syke­hus­revy­en som spil­les på Park­bio­gra­fen den­ne uka. Re­gis­sør Le­na Barth Aar­stad, ko­reo­graf Jan­nicke Ir­win Abram­sen og mu­si­kalsk le­der Es­pen Gjel­stad Gun­der­sen har kun­net bolt­re seg med et sprud­len­de og mu­sikk­sterkt en­sem­ble i årets revy. For visst svin­ger den­ne opp­set­nin­gen.

Show­er seg inn i hjer­te­rota

«Stil­le før stor­men» er nav­net på revy­en som byr på meng­der av hu­mørmek­ti­ge tab­lå­er sett fra syke­hu­sets inn­si­de. For dem som ikke er helt på nett når det kom­mer til syke­hus­ter­mi­no­lo­gi fram­står kan hen­de en del av hu­mo­ren som in­tern. Men lat­ter smit­ter – ikke minst blant fest­stem­te pub­li­kum­me­re. Og visst veit da også gjen­gen på sce­nen å få det til å gyn­ge av lat­ter på pub­li­kums­plass.

Uli­ke syke­hus­in­ter­ne opp­lys­nin­ger i revy­en har utvil­somt in­ter­es­se for of­fent­lig­he­ten. Målt ut ifra revy­ens inn­hold kan det i hvert fall vir­ke som om lunge­av­de­lin­gen er å fore­trek­ke som pa­si­ent fram­for in­ten­si­ven.

Vak­kert om go­no­re

Revy­en byr dess­uten på det som kan be­skri­ves som hel­ler uvan­li­ge sang­te­ma­er. Var­dens ut­send­te kan i hvert fall ikke hus­ke noen gang tid­li­ge­re å ha hørt en sang om kjønns­syk­dom­men go­no­re bli fram­ført like pa­tos­fylt som i den­ne revy­en.

Noen av de 31 num­re­ne bur­de nok va­ert kor­tet litt inn. Skjønt her snak­ker vi pøl­se i slakte­tida. Syke­hus­revy­en er så proff og sjarm­full at man nes­ten får lyst til å bli syk.

FOTO: ANDREAS SOLT­VEDT

ET GODT STED: Lunge­av­de­lin­gen vir­ker slet­tes ikke å va­ere noen av­skrek­ken­de plass. Tvert imot ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.