BOMBINGEN AV RJU­KAN

Varden - - HELG - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Fort­set­ter på nes­te side ▶

For 75 år si­den – 16. no­vem­ber 1943 – ble Rju­kan og Ve­mork bom­bet av na­er 200 ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke bombe­fly.

Hen­sik­ten var å stop­pe Norsk Hydros pro­duk­sjon av tungt­vann og and­re rå­stoff som var vik­ti­ge for det tys­ke krigs­ma­ski­ne­ri­et.

Man­ge bom­ber traff in­du­stri­an­leg­ge­ne og kraft­ver­ke­ne. De fles­te bom­met li­ke­vel, og noen gjor­de stor ska­de på hus og ei­en­dom.

Hydro had­de star­tet opp tungt­vanns­pro­duk­sjo­nen igjen etter at Joa­chim Rønne­berg og de nors­ke sa­bo­tø­re­ne had­de øde­lagt an­leg­get med spreng­stoff. Der­for bruk­te de al­li­er­te nå bombe­fly.

21 men­nes­ker døde som føl­ge av bombe­an­gre­pet. det kan i så fall gi tys­ker­ne et av­gjø­ren­de over­tak i ver­dens­kri­gen.

Naziz­te­ne prøve­spreng­te atom­bom­be

Man­ge har hev­det at na­zis­te­ne ald­ri var i naer­he­ten av å ut­vik­le noen atom­bom­be. Det­te stem­mer ikke, for­tel­ler Gun­hild Lurås ved Norsk In­du­stri­ar­bei­der­mu­se­um på Rju­kan.

– Nye bø­ker ba­sert på ar­ki­ver som er åp­net i se­ne­re tid vi­ser at tys­ker­nes atom­pro­sjekt var mi­li­ta­ert og at de prøv­de å ut­vik­le en atom­bom­be. Tysk­land had­de til og med en li­ten atom­prøve­spreng­ning i 1945, sier Lurås.

Høy­gra­vi­de Aas­te Te­fre viss­te lite om tungt­vann, sa­bo­ta­sje­pla­ner og kapp­lø­pet for å ut­vik­le atom­bom­ber, men føl­te at Rju­kan syke­hus var det tryg­ges­te når hun skul­le føde sitt førs­te barn.

– Rju­kan syke­hus var et av de mest mo­der­ne og vel­ut­styr­te i lan­det. Der had­de de ut­styr som el­lers bare de sto­re syke­hu­se­ne i Oslo had­de, for­tel­ler hun.

For det var Norsk Hydro som tok an­svar for det mes­te i Rju­kan-sam­fun­net,

To tungt­vanns­ak­sjo­ner før bombingen

Tungt­van­net gjor­de at Rju­kan ble åsted for fle­re av de mest spek­ta­ku­la­ere sa­bo­ta­sje­ak­sjo­ne­ne un­der and­re ver­dens­krig. Den førs­te ak­sjo­nen fikk nav­net «Ope­ra­tion Fresh­man» og fant sted i no­vem­ber 1942. Bri­tis­ke in­ge­ni­ør­sol­da­ter ble fløy­et inn over Nor­ge i sto­re glide­fly. De skul­le lan­det på Har­dan­ger­vid­da og tatt seg ned til Ve­mork for å øde­leg­ge fab­rik­ken. Men ope­ra­sjo­nen ble en fias­ko og end­te i tra­ge­die. Fly­ger­ne fant ikke fram og tre av fire fly styr­tet på Vest­lan­det. 41 mann døde, man­ge av dem i fly­styr­te­ne. Res­ten av men­ne­ne ble ar­res­tert av tys­ker­ne, og fle­re ble ut­satt for tor­tur og av­hør. Alle som kom le­ven­de fra ulyk­ken ble hen­ret­tet av tys­ker­ne.

Kart over Ve­mork lå igjen i fly­ene, så tys­ker­ne fant fort ut hva som var må­let for de en­gels­ke sol­da­te­ne. Den tys­ke ok­ku­pa­sjons­mak­ten skjer­pet der­for vakt­hol­det på Ve­mork.

Natt til 28. fe­bru­ar 1943 klar­te li­ke­vel de mest be­røm­te tungt­vanns­hel­te­ne – le­det av Joa­chim Rønne­berg – å ta seg usett inn i tungt­vannskjel­le­ren, i det som ble kalt «Ope­ra­tion Gunn­er­side».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.