Hva skjed­de med de 15 mil­lio­ne­ne?

Varden - - MENINGER -

Ja, det spør Si­ren John­sen om i en in­ter­pel­la­sjon til ord­fø­re­ren. In­ter­pel­la­sjo­nen er an­gå­en­de be­vilg­ning av 15 mil­lio­ner til Sjø­farts­mu­se­et. Sva­ret hun fikk fra ord­fø­re­ren var langt ute i det blå.

El­len Schrumpf skri­ver i et ut­mer­ket inn­legg i PD at det ser ikke ut som om ord­fø­rer Ro­bin Kåss er opp­tatt av by­ens his­to­rie, ihver­fall ikke sjø­farts­his­to­rie. Jeg an­be­fa­ler Ro­bin Kåss å lese det flot­te inn­leg­get til El­len Schrumpf. Vi­de­re har ikke «Du Ver­den» be­talt hus­leie et enes­te år. Hvor er re­vi­sor, had­de det va­ert en pri­vat be­drift had­de an­ta­ge­lig den blitt slått kon­kurs.

1/9 2009 mot­tok Pors­grunn kom­mu­ne en søk­nad fra Tele­mark Mu­se­um om til­skudd på 15 mil­lio­ner. De skul­le bru­kes til et nytt sjø­farts­mu­se­um i kom­bi­na­sjon med en vi­ten­lab. Sjø­farst­mu­se­et er i man­ge år dre­vet med små re­sur­ser i sam­ar­beid med man­ge fri­vil­li­ge kref­ter. Tele­mark Mu­se­um øns­ket der­for å ut­ar­bei­de en ut­vik­lings­plan i sam­ar­beid med kom­mu­nen, Gr­en­land havn og and­re in­vo­ler­te par­ter. Sa­ken ble be­hand­let i for­man­ska­pet Det ble gitt 250.000 i til­skudd til å ut­ar­bei­de en ut­vik­lings­plan for Sjø­farts­mu­se­et. And­re part­ne­re var Pors­grunn & om­egn Sjø­manns­for­ening, Stif­tel­sen Pors­grunn Sjø­mands­hjem og Gr­en­land havn IKS. To­talt var ut­red­nin­gen bud­sjet­tert til 1.350.000 kro­ner.

Pors­grunn & Om­egn Sjø­manns­for­ening ble stif­tet 22. ja­nu­ar 1847. og er av me­get stor be­tyd­ning for Tele­mark Mu­se­um. Sjø­farts­mu­se­et ble stif­tet 13. no­vem­ber 1989 av en in­ter­esse­for­ening etter ini­tia­tiv av POS. De har gjort en kjempe­jobb ved å leg­ge alt til ret­te. Vi­de­re har Pors­grunn & Om­egn Sjø­manns­for­ening (POS) va­ert en be­ty­de­lig bi­drags­yter til gjen­stand­sam­lin­gen. På det­te grunn­lag er det øns­ke­lig fra Tele­mark Mu­se­ums side å opp­rett­hol­de det gode for­hol­det til POS. Sam­ti­dig vil man leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for et frem­ti­dig godt sam­ar­beid ved be­va­ring og for­mid­ling av Sjø­manns­for­enin­gens his­to­rie, ble det hev­det.

Vel, man­ge fine ord her. Min me­ning er at Sjø­manns­for­enin­gen har blitt lurt trill rundt. De har gjort alt for å stik­ke kjep­per i hju­le­ne for oss. De prøv­de å kas­te oss ut av Vau­vert­sa­len ved å fjer­ne alle våre gjen­stan­der og fjer­ne hele for­manns­veg­gen, det grei­de de hel­dig­vis ikke. Nå er hele ut­stil­lin­gen kas­tet ut, alle de fine or­de­ne er ikke verd pa­pi­ret de er skre­vet på. En stor hon­nør til Si­ren John­sen og El­len Schrumpf som tar opp pro­blem­stil­lingn. Pors­grunn & Om­egn Sjø­manns­for­ening har gått inn med 10 mil­lio­ner og stif­tel­sen Pors­grunn Sjø­mands­hjem har gått inn med 15 mil­lio­ner. Uten dem så had­de det ikke va­ert noe «Du Ver­den» el­ler vi­ten­lab. Had­de kan­sje va­ert like greit det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.