Ar­gu­ment for da­gens tra­se

Varden - - MENINGER -

Hyg­ge­lig at Jan Løks­lid fant å vil­le sva­re på inn­leg­ge­ne fra Na­tur­vern­for­bun­det og meg, selv om han er lite en­tu­si­as­tisk for våre for­slag (Var­den 23.10.). Men ut fra ar­gu­men­te­ne hans ser det ut til at han i ive­ren etter å imøte­gå oss har kom­met i ska­de å over­dri­ve pro­ble­me­ne.

Etter­som han etter­ly­ser våre svar på ar­gu­men­te­ne skal jeg vur­de­re pro­ble­me­ne han lis­ter opp, selv om jeg an­så meg fer­dig med den­ne sa­ken. Men egent­lig er det po­li­ti­ker­ne og and­re be­slut­nings­ta­ke­re som bør va­ere må­let. Det ser ut til at man er for­blin­det av å få en mo­tor­veg med 110 km som man ikke kan få fort nok, så man glem­mer ba­lan­ser­te ana­ly­ser av kon­se­kven­se­ne.

Bort­sett fra Hei­stad/Bre­vik nord­over vil man ikke få noen gle­de av 110 km/t på strek­nin­gen Lan­ner - Kjør­holt. Mot nord må man til Lan­ner, og mot sør nes­ten til Kjør­holt før man kan kjø­re i 110. De som kjø­rer for­bi «mis­ter» bare ett sik­kert kost­bart mi­nutt med 80 km/t.

Jeg har fak­tisk fått po­si­ti­ve ko­men­ta­rer fra po­li­tisk hold, fra na­e­rings­li­vet, og fra «me­nig­menn» for for­sla­get om å bru­ke da­gens E18 med 80 km/t. Med det kao­set som nå rå­der med pro­tes­ter, inn­si­gel­ser m.v. bur­de det va­ere tid for litt etter­tan­ke. Men en po­li­ti­ker med re­spekt for seg selv kan jo ikke end­re stand­punkt uan­sett.

Ved å bru­ke da­gens E 18 får man krys­se­ne der det er be­hov, man spa­rer om­rå­det ved Herre­gårds­bek­ken, na­e­rings­dri­ver­ne på Mo­heim be­hol­der kun­de­ne. Det blir en god del tra­fikk på ek­sis­te­ren­de E 18 og på riks­veg 36 selv om ny veg leg­ges i tun­nel. Støy­ni­vå­et end­res mi­ni­malt selv med stor end­ring i tra­fik­ken.

Da­gens E 18 har ikke ef­fek­tiv støy­skjerm­ing, planke­gjer­de­ne skjer­mer mi­ni­malt. Ved å lage ef­fek­tiv støy­skjerm­ing med tun­ge og høy­ere skjer­mer, kan­skje over­bygg på de mest ut­sat­te strek­nin­ge­ne, vil støy­en bli ve­sent­lig mind­re. Kan­skje skjerm­ing ved be­byg­gel­sen der den lig­ger høy­ere enn ve­gen. Mel­lom Bratt­ås og Kjør­holt er det in­gen skjerm­ing i dag, og så vidt jeg vet er det in­gen pla­ner om å støy­skjer­me noe av da­gens E 18. Så tun­nel­al­ter­na­ti­vet vil ikke bed­re støy­si­tua­sjo­nen i for­hold til i dag. El­lers tror jeg fryk­ten for støy er noe over­dre­vet.

Løks­lid er redd for kost­na­de­ne. Med ut­vi­del­se av ek­sis­te­ren­de veg med nye bru­er over etc. i ste­det for ny veg i tun­nll vil fle­re mil­li­ar­der bli spart. Det vil bli 7-8 km mind­re to­felt tun­ne­ler inn­kl. tun­ne­le­ne fra Lan­ner, 3-4 km mind­re mo­tor­veg, ikke kost­bart og øde­leg­gen­de kryss på Ås. Det er ikke ny E 18 på da­gens veg som «vil bli det størs­te inn­gre­pet i na­tur og bo­mil­jø i mo­der­ne tid». som Løks­lid skri­ver, men hel­ler fullt kryss på Ås.

Ved­li­ke­holds­kost­na­de­ne i tun­nel er om lag 5 gan­ger så mye som over­flate­veg, så det­te må også med i vur­de­rin­ge­ne av løs­ning.

Svar på Løks­lid sine anke­punk­ter:

1. Tun­ne­len fra Lan­ner til Mo­heim er for­ut­satt å mun­ne ut øst for da­gens E 18, ikke ved den nye jern­ba­nen. Tun­ne­len vil da bli ret­te­re, få mind­re stig­ning og mu­li­gens en god del kor­te­re. Ve­gen kob­les til ekis­te­ren­de før krys­set på Mo­heim, og det la­ges ny for­bin­del­se til da­gens E18 til Lan­ner.

2. Man tren­ger ikke 10 m ut­vi­del­se for å få 4-felt. På en­kel­te strek­nin­ger kan det va­ere nok å lage brat­te­re skja­e­rin­ger for å få nok bred­de.

3. Knapt noe dyr­ket mark el­ler fri­lufts­om­rå­der blir be­rørt.

4. In­gen bo­li­ger må ri­ves, kan­skje to ved Preste­åsen.

5. An­ta­ge­lig ny bru for vei­en fra Ho­vet, men man har mye pen­ger til det også. Mu­le og Øs­tvedt blir ikke be­rørt av ut­vi­del­sen til 4-felt. Med skjerm­ing vil støy­for­hol­de­ne bli bed­re enn pla­ne­ne med E 18 i tun­nel.

6. Ho­vet- og Brattås­tun­ne­le­ne kan kan­skje ut­vi­des, av­hen­gig av fjell­kva­li­te­ten. Men mest sann­syn­lig må det bli nye to­felts tun­ne­ler sør for da­gens. Det er plass til det uten å be­rø­re jern­ba­nen. Det sam­me gjel­der Stein­brek­ka­tun­ne­len. Li­ke­vel blir det i alt ca. 8 km mind­re tun­ne­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.