BRIDGE

Varden - - FOLK -

Vin­te­ren har al­le­re­de vars­let sin an­komst, men det spil­ler jo in­gen rol­le for oss bridge­spil­le­re. I kal­de vin­ter­kvel­der pas­ser det ut­mer­ket å dyr­ke vår hobby, fram­mø­tet er jo også på sitt bes­te i vin­ter­se­son­gen. For at du skal ha litt å pus­le med er det jo vik­tig at vi som skri­ver om bridge gir dere noe å lese på nå inn i no­vem­ber.

Spille­prø­ven

Da­gens spille­prø­ve er litt vri­en så du må skjer­pe deg for å spil­le like godt som dans­ken som spil­te den i europa­mes­ter­ska­pet.

N

Sp D2 Hj EJ843 Ru D106 Kl 942 Nord var gi­ver, og Nord – Syd er i fare­so­nen. Etter 2 gan­ger pass åp­net Syd i 1 spar (dår­lig med po­eng men mas­ser av spille­stikk). Vest dob­let opp­ly­sen­de og Nord re­dob­let for å vise en god pass.

Øst meld­te 2 ru­ter og Syd var ikke snau da han hop­pet til 3 spar. Etter pass i Vest la Nord på til 4 spar med pass rundt. Mel­der du så hardt må du spil­le godt. Mot­par­ten star­tet med å ta for ru­ter Ess og fort­sat­te med klø­ver Kon­ge og klø­ver til Es­set i Øst. Ru­ter fra Øst trum­fer du og tar ut trum­fen i 3 run­der, Øst had­de 3. Hvor­dan spil­ler du vi­de­re? Vår helt spil­te hjer­ter Dame som ble dek­ket med Kon­gen og Ess og så ble det spilt klø­ver til trumf. For at du let­te­re skal føl­ge med tar vi de fire hen­de­ne med en gang:

SSp EK98763 Hj D76 Ru7

Kl J7 Sp D2 Hj EJ843 Ru D106 Kl 942 S

Sp EK98763 Hj D76 Ru7

Kl J7

Nå kom res­ten av spa­ren, og før den sis­te ble spilt, var stil­lin­gen blitt den­ne: SpHj J8 RuD Kl- Sp 1054 Hj5 Ru 98543 Kl E853

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.