Je­an­ne Bøe klar med sin førs­te bok

Skue­spil­le­ren Je­an­ne Bøe fra Sil­jan bok­de­bu­te­rer med «Silkekongen».

Varden - - FORSIDE - ▶ Bjør­nar Lar­sen bjornar.lar­[email protected]­den.no

I ro­ma­nen mø­ter vi Sel­ma som i ti år har va­ert gift med den nå suk­sess­fyl­te for­fat­te­ren Jus­ter Mørk

– Sel­ma har levd i et ek­te­skap der hun har va­ert to­talt selv­ut­slet­ten­de. Hun star­ter med en drøm om å bli en stor for­fat­ter, sam­men med Jus­ter, men så ble det hun som hjalp ham på vei og han som ble en stor helt. Hun blir mind­re og mind­re i ek­te­ska­pet sam­ti­dig som han blir stør­re og stør­re–og med et ego som blir stør­re og stør­re, sier Je­an­ne Bøe.

Hun for­tel­ler om en kvin­ne som til slutt «går i ett med ta­pe­tet» og ikke en­gang kjen­ner seg igjen i spei­let.

Sel­mas ver­den blir kas­tet helt rundt da hun opp­da­ger ekte­man­nen til sengs med en av sine fans. Utro­ska­pen til Jus­ter blir en ka­ta­ly­sa­tor for hen­ne og hun star­ter bå­de på en ind­re og en ytre rei­se. Sam­ti­dig flyk­ter hun til fa­mi­li­ens som­mer­hus i Kra­gerø. Der mø­ter hun kunst­ne­ren Bram som ly­ser opp nat­ta med å svei­se på stål­pla­ter.

Baktep­pe av tra­ge­di­er

Sam­ti­dig som his­to­ri­en for­tel­les, blir vi kjent med Sel­mas liv med et baktep­pe av sto­re per­son­li­ge tra­ge­di­er.

– Sel­ma tar tak i ting som har skjedd i hen­nes tid­li­ge­re liv sam­ti­dig som hun for­sø­ker å fin­ne fot­fes­tet. Bo­ken hand­ler om langt mer enn at hun har blitt be­dratt. Plut­se­lig blir det en helt gjen­nom rei­se hun går gjen­nom, sier Bøe.

Pro­ses­sen med ro­ma­nen star­tet i 2008 da skue­spil­le­ren opp­da­get at en his­to­rie var i ferd med å dan­ne seg i hen­ne. Hun skrev ned 30–40 A4-si­der som så har ut­vik­let seg til bo­ken som nå fore­lig­ger. His­to­ri­en har blitt skre­vet bå­de hjem­me i Sil­jan og mens hun har va­ert på tur­ne i land som Du­bai, Ita­lia og Tysk­land. Det er i stor grad i natte­ti­me­ne boka har blitt skre­vet, ofte fra halv tolv til halv fire.

Per­son­lig rei­se med Ib­sen

Sam­ti­dig som «Silkekongen» gis ut går Je­an­ne Bøe inn i en tra­vel fase med sitt nes­te tea­ter­pro­sjekt. Hun skri­ver ma­nus på en ny Ib­sen-re­la­tert mono­log som vi­ses for førs­te gang på Ibsen­hu­sets stor­sce­ne 24. mars. Den­ne gan­gen tar hun og re­gis­sør Kim Hau­gen pub­li­kum med seg inn på sce­nen, sit­ten­de i en halv­sir­kel rundt skue­spil­le­ren.

– Folk har ald­ri sett meg sånn før, det kan jeg bare ga­ran­te­re. Før har jeg ofte hatt vel­dig tekst­tunge mono­lo­ger, men nå skal jeg for­tel­le også med and­re ut­trykk­s­må­ter. Det blir bå­de sang, dans, still­het og fil­mer. Det blir stem­nin­ger som skal for­tel­le mye, sier Bøe.

BEG­GE FOTO: BJØR­NAR LAR­SEN

FØRS­TE BOK: Skue­spil­le­ren Je­an­ne Bøe fra Sil­jan ro­man­de­bu­te­rer med «Silkekongen» på Liv for­lag. Dis­se for­hånds­be­stil­te ut­ga­ve­ne av bo­ken le­ve­res med sig­ne­ring og inn­pak­ning fra for­fat­te­ren selv.

DI­REK­TE SPRÅK: Je­an­ne Bøe har lagt vekt på å ha di­rek­te språk i sin nye ro­man. Li­vet skild­res slik det er og slik det opp­le­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.