Her skal det bli and­re bal­ler

Man­ge har hatt drøm­men om å rei­se til Eng­land for å spil­le ball. Ma­ri­us får den rea­li­sert – selv om bal­len er litt an­ner­le­des.

Varden - - FORSIDE - ▶ Bjørn Borge [email protected]­den.no

▶ Det er tre år si­den han tok i den ova­le bal­len for førs­te gang. Nå får Pors­grunn Pi­ra­tes-spil­le­ren Ma­ri­us Holst en his­to­risk sjan­se til å etab­le­re seg i Rugby League.

I ja­nu­ar skri­ver Ma­ri­us Holst fra Pors­grunn Pi­ra­tes his­to­rie, når han blir den førs­te hel­nors­ke spil­le­ren som får kon­trakt som rugby­spil­ler i en­gelsk liga.

Da han flyt­tet fra Kris­tian­sand til Pors­grunn for å stu­de­re for tre år si­den, had­de han ald­ri rørt den ova­le bal­len.

– Skjedd fort

– Ting har skjedd fort, sier pro­sess­in­ge­ni­ør­stu­den­ten, som gle­der seg vel­dig til en helt ny hverdag.

Den kom som en føl­ge av for­bin­del­ser nors­ken­gels­ke Lars Haigh, nå en av tre­ner­ne på det nors­ke lands­la­get, har i en­gelsk rugby.

Haigh har tid­li­ge­re spilt på høy­es­te nivå av Rugby League, og sat­te Sadd­leworth i for­bin­del­se med Holst tid­li­ge­re i år.

Den gang pas­set det dår­lig å kom­bi­ne­re med stu­die­li­vet i Pors­grunn, men nå er lands­lags­spil­ler Holst klar for å ta ste­get til det som i rea­li­te­ten er nivå fire i en­gelsk rugby.

Fy­sisk tøft

– Én kamp og tre-fire tre­nin­ger i uka. Noe helt an­net enn det jeg er vant til, men jeg ser vel­dig fram til å kom­me i gang.

At det blir fy­sisk tøft, be­tvi­ler 24-årin­gen ikke, men har med seg 110 kilo og 190 centi­me­ter til rol­len som «prop» for la­get fra Grea­ter Man­ches­ter.

– Man tar og gir i rugby, og det blir en fy­sisk ut­ford­ring, men den skrem­mer ikke. Først og fremst blir det­te en stor opp­le­vel­se, sier sør­len­din­gen.

Han har i ut­gangs­punk­tet skre­vet kon­trakt ut 2019-se­son­gen. Sam­ti­dig er han opp­tatt med å for­sø­ke å spil­le Nor­ge til VM.

Verdt til­li­ten

Hva som skjer han ikke.

Men Pi­ra­tes-spil­le­ren har ikke noe imot å bli opp­da­get på enda høy­ere nivå.

– Det er ikke noe jeg ten­ker

etter det, aner på. Min enes­te tan­ke er å gjø­re det best mu­lig for Sadd­leworth. Jeg har vel­dig lyst til å vise meg verdt den til­li­ten jeg får i form av den­ne kon­trak­ten.

Den kom­men­de in­ge­ni­ø­ren har in­gen øko­no­misk gull­gru­ve i sik­tet.

– Nei, det er ikke mye pen­ger in­volvert i det­te. Klub­ben har skaf­fet meg et sted å bo, og res­ten skal nok gå greit. Alt er egent­lig opp til meg selv, un­der­stre­ker Holst, som også le­ver greit med sin geo­gra­fis­ke plas­se­ring på øy­ri­ket.

Uni­ted og Start

– Det blir ikke langt fra Man­ches­ter by. Jeg har all­tid va­ert Uni­ted-fan, så det hø­res ut som et godt ut­gangs­punkt.

Selv om det kun­ne va­ert bed­re ti­der for sist­nevn­te.

– Ja, det får man vel inn­røm­me. I til­legg ryk­ket Start ned, så det har ikke va­ert det helt op­ti­ma­le året.

På rug­by­ba­nen kan det bli and­re bol­ler. «Prop­pen» fra Pi­ra­tes bret­ter opp er­me­ne.

– Min plass er i midt­en, der man tar julin­gen. Det blir gøy.

HALVPROFF: Ma­ri­us Holst drar fra Pors­grunn Pi­ra­tes til liv som halv­pro­fe­sjo­nell i hå­per å ut­vik­le seg vel­dig i den en­gels­ke liga­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.