Slår alarm: – Tid er liv i Vin­je også

Kom­mune­over­lege Ma­ri­us Opsahl i Vin­je er krys­tall­klar: – Am­bu­lanse­pla­nen leg­ger opp til medi­sinsk helt ufor­svar­li­ge kutt i be­red­ska­pen i Vin­je.

Varden - - FORSIDE - ▶ Knut Heggenes [email protected]­den.no

▶ Kom­mune­over­lege Ma­ri­us Opsahl i Vin­je me­ner det er helt ufor­svar­lig å kut­te én av de to am­bu­lan­se­ne på natte­vakt.

▶ – Tid er liv - også i Vin­je, sier Opsahl, som sy­nes ut­vik­lin­gen er skrem­men­de.

Opsahl, som ikke har øns­ket å ut­ta­le seg før hø­rings­pro­ses­sen ble slutt­ført, me­ner Syke­hu­set Tele­marks for­slag til «Am­bu­lanse­plan 2035» vil bety en svek­kel­se av be­red­ska­pen, som ikke er til å leve med. Pla­nen leg­ger opp til å kut­te en av to am­bu­lan­ser mel­lom klok­ken 19.00 og 08.00 i fyl­kets geo­gra­fisk størs­te kom­mu­ne.

Det er vans­ke­lig å for­stå

– Vi fikk to døgn­bi­ler etter at Rju­kan syke­hus ble ned­lagt i 2015. Nå er vårt na­er­mes­te lo­kal­syke­hus No­tod­den. Ved sva­ert al­vor­li­ge hen­del­ser el­ler trau­mer, er Ski­en na­er­mest. En gjen­nom­snitt­lig leng­de per am­bu­lanse­opp­drag på 179 mi­nut­ter, sier mye om av­stan­de­ne.

– Men i pla­nen ar­gu­men­te­res det med at 70 pro­sent av opp­dra­ge­ne skjer på dag­tid?

– Det lig­ger i nav­net – be­red­skap – at be­folk­nin­gen i Tele­marks størs­te geo­gra­fis­ke vakt­dis­trikt har krav på et mi­ni­mum av sik­ker­het også på den ti­den av døg­net da 30 pro­sent av opp­dra­ge­ne inn­tref­fer. Når am­bu­lan­se­ne er ute på opp­drag (1,1 tu­rer i snitt på natt red.anm.), be­tyr det at det er tre ti­mer hvert døgn der vi må sto­le på hjelp – el­ler flyt­ting av bi­ler – fra Da­len, Sel­jord, Tinn el­ler Midt-Tele­mark. Det be­tyr en do­mino­ef­fekt i be­red­ska­pen også i dis­se om­rå­de­ne. Det­te hand­ler ikke bare om Vin­je.

– Det er vans­ke­lig å for­stå den medi­sinsk­fag­li­ge be­grun­nel­sen for at vi skal tas fra det mi­ni­mu­met av be­red­skap vi nå har. Vin­je har al­le­re­de den nest lengs­te re­spons­ti­den med over 37 mi­nut­ter i snitt, po­eng­te­rer Ma­ri­us Opsahl.

Kom­mune­over­le­gen sier det er vel og bra med syke­trans­port­bi­ler og fle­re am­bu­lan­ser i Gr­en­land, men det me­ner han ikke kan gå på be­kost­ning av Vin­je, og ar­gu­men­te­rer:

Hel­ler se på en styr­king

– Det har va­ert en 40-pro­sent øk­ning i opp­drags­meng­den si­den 2010. I 2014 var det 799 opp­drag på års­ba­sis. Ved ut­gan­gen av sep­tem­ber i år var det 1024 opp­drag så langt i 2018.

– Øk­nin­gen vil bare fort­set­te med stor øk­ning i an­tal­let hyt­ter og bru­ken av dis­se, med en stor øk­ning i tra­fik­ken på E 134, med en be­folk­ning som sta­dig blir eld­re og le­ver leng­re med syk­dom og med en po­li­tikk der pa­si­en­te­ne sta­dig skri­ves ut ras­ke­re fra syke­hus med fle­re re­inn­leg­gel­ser som kon­se­kvens.

Opsahl me­ner alle tall pe­ker i ret­ning av be­ty­de­lig økt be­hov for am­bu­lanse­tje­nes­ter i Vin­je de nes­te åre­ne.

– En be­red­skap med bare en døgn­bil i Vin­je er medi­sinsk helt ufor­svar­lig. Jeg kan ikke til­rå et kutt fra to til en am­bu­lan­se mer enn halve døg­net. Man bør hel­ler se på en styr­king av be­red­ska­pen der re­spons­ti­den er al­ler lengst i Tele­mark. Be­folk­nin­gen i øv­re Tele­mark har krav på en like­ver­dig og god be­red­skap, som også er en na­sjo­nal mål­set­ting.

Tid er liv

– Det må va­ere am­bu­lan­ser til­gjen­ge­lig her hele døg­net og hele året rundt. Du kan ikke stå med en tra­fikk­ulyk­ke på Hau­ke­li med fle­re skad­de uten en am­bu­lan­se til­gjen­ge­lig i Vin­je. Det er rett og slett skrem­men­de å se at det tryk­kes på for å svek­ke be­red­ska­pen og akuttil­bu­det her oppe. Tid er liv – også i Vin­je, kon­klu­de­rer Ma­ri­us Opsahl, som for­ven­ter en dia­log med Syke­hu­set Tele­mark før den en­de­li­ge am­bu­lanse­pla­nen ved­tas.

Hø­rings­ut­ta­lel­sen til kom­mune­over­le­gen er bi­falt av bå­de for­mann­skap og kom­mune­sty­re i Vin­je. Syke­hu­set Tele­marks sty­re skal ved­ta «Am­bu­lanse­plan 2035» i slut­ten av fe­bru­ar. Hø­rings­fris­ten gikk ut 1. de­sem­ber.

FOTO: KNUT HEGGENES

TID ER LIV: Kom­mune­over­lege Ma­ri­us Opsahl min­ner om at tid er liv også i dis­trik­te­ne. Han me­ner at to am­bu­lan­ser i be­red­skap døg­net rundt er et ab­so­lutt mi­ni­mum i Vin­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.