Seks by­går­der i sen­trum av Pors­grunn kan få nye ei­ere

AS Schanke­bygg vur­de­rer å kvit­te seg med blant an­net Ham­mond­går­den, Schanke­byg­get og Sen­trum­går­den.

Varden - - FORSIDE - ▶ Per Arne Renne­straum per.arne.renne­[email protected]­den.no

▶ Det åtte eta­sjer høye Schanke­byg­get i St­or­gata 112, by­ens førs­te høy­hus, er blant ei­en­dom­me­ne som kan skif­te ei­ere der­som salgs­pla­ne­ne blir rea­li­sert.

I til­legg sit­ter Schan­ke-fa­mi­li­en på sen­tra­le by­går­der som Sen­trum­går­den, Ham­mond­går­den og 101-byg­get. De ei­er også St­or­gata 148 (Spare­bank­går­den) og St­or­gata 107. Blant leie­ta­ker­ne er le­ger, fri­sø­rer, tann­le­ger, kon­to­rer og bu­tik­ker.

Og det er nes­ten umu­lig å ta seg en mat­bit el­ler et glass uten å måt­te inn­ta en av Schanke­fa­mi­li­ens ei­en­dom­mer. Bå­de Jim­mys, Pizza­kom­pa­ni­et, Ca­va, Kaf­fe & The Spe­sia­len, Cafe Ham­mond og Smak & Sans hol­der hus i AS Schanke­bygg­ei­de lo­ka­ler.

Be­kref­ter

Dag­lig le­der Hans Pet­ter Schan­ke be­kref­ter over­for Var­den at sel­ska­pet vur­de­rer å sel­ge de seks na­e­rings­ei­en­dom­me­ne.

By­ens størs­te på eien­dom

Det pre­si­se­res at salgs­pla­ne­ne ikke vil få noen kon­se­kven­ser for leie­ta­ker­ne inn­til vi­de­re. Alle lei­e­av­ta­ler blir vi­dere­ført med sam­me ret­tig­he­ter og for­plik­tel­ser som i dag.

Schanke­bygg har en so­lid por­te­føl­je i byen og er uten tvil den størs­te pri­va­te ei­en­doms­be­sit­te­ren i sen­trum.

So­lid øko­no­mi

AS Schanke­bygg ei­er i til­legg lo­ka­ler på Vest­sida, på Hei­stad og Be­ha-kvar­ta­let.

Øko­no­mi­en i sel­ska­pet er so­lid. I fjor strøm­met det inn over 17 mil­lio­ner i lei­e­inn­tek­ter. Drifts­re­sul­ta­tet var på 6.1 mil­lio­ner kro­ner.

So­lid egen­ka­pi­tal

Eien­doms­sel­ska­pet er søkk­las­tet med egen­ka­pi­tal: 69, 2 mil­lio­ner kro­ner.

Union Norsk Na­e­rings­meg­ling er en­ga­sjert til å av­hen­de ei­en­dom­me­ne.

Én har meldt In­ter­es­se

En in­ter­es­sent har al­le­re­de meldt seg. Den­ne vil bli vist rundt i de ak­tu­el­le lo­ka­le­ne i lø­pet av na­er­mes­te fram­tid, får Var­den opp­lyst.

Hans Pet­ter Schan­ke har hen­vist til styre­le­der Sver­re Ei­lifs­søn Koch for mer ut­fyl­len­de opp­lys­nin­ger om stor­sal­get i St­or­gata, men han svar­te ikke på Var­dens hen­ven­del­ser i går.

ALLE FOTO: PER ARNE RENNE­STRAUM

HØY­HUS: Pors­grunn sen­trums førs­te høy­hus, Schanke­byg­get i St­or­gata 112, er blant dem som vur­de­res solgt.

VUR­DE­RES SOLGT: St­or­gata 146, der blant an­net Jim­mys hol­der til, kan bli solgt.

KAN BLI SOLGT: Ham­mond­går­den,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.