Gle­dens dag for Pors­grunn

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

▶ For noen da­ger si­den ble vei­strek­ket Skjel­bred­strand-Skygge­stein åp­net for trafikk. Der­med slip­per de man­ge bi­lis­te­ne, og ikke minst de som er på vei­en med stor bil, de leie Brek­kasvin­ge­ne. I dag er det enda stør­re grunn til å fei­re: Vei­pro­sjek­tet Fv. 32 Gimle­ve­gen-Auge­stad­ve­gen – el­ler Lille­elv­krys­set, som det he­ter på folke­mun­ne – åp­nes for or­di­na­er trafikk.

▶ For det er vir­ke­lig grunn til å va­ere opp­stemt. Kø­ene gjen­nom Pors­grunn har i åre­vis va­ert lan­ge, sei­ge og til hin­der for folk og na­e­rings­liv. I an­leggs­pe­rio­den har det kan­skje va­ert ver­re enn noen­sin­ne, og det har utvil­somt va­ert sa­ers vri­ent for dem som dri­ver for­ret­ning på «den gale si­den» av krys­set, i Be­ha-kvar­ta­let.

▶ Nå er vente­ti­den over, og vil gi en mer mo­der­ne og hen­sikts­mes­sig tra­fikk­av­vik­ling, der tra­fik­ken også slu­ses bort fra Ho­veng­gata.

▶ Den mind­re im­po­ne­ren­de de­len av his­to­ri­en er hvor­dan pro­sjek­tet har ut­vik­let seg. Vei­en skul­le ha åp­net i juni, men er et halvt år for­sin­ket. Pris­lap­pen lig­ger an til å bli 710 mil­lio­ner kro­ner for 1,3 kilo­me­ter vei. Det er mer enn en halv mil­lion kro­ner per me­ter – og 127 mil­lio­ner kro­ner mer enn for­ut­satt. Vi for­står at pro­sjek­tet har va­ert – og blitt – kom­pli­sert, men det­te er i over­kant. Det er vans­ke­lig å kon­klu­de­re på an­nen måte enn at det umu­lig kan ha va­ert gjort en god nok jobb før opp­start.

▶ Til tross for det­te: Ak­ku­rat i dag er det­te glemt. I alle fall for en stak­ket stund. Gra­tu­le­rer med en ny og vik­tig vei, Pors­grunn og Gr­en­land!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.