Be­ta­ni­en hos­pi­tal

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Rei­dun Tveit

Så skjer det igjen. Helse Sør-Øst RHF bru­ker spare­kni­ven på fyl­kets bes­te syke­hus. Er det man­gel på mid­ler til helse­fore­ta­ke­ne, så er det helse­myn­dig­he­te­ne som skal sør­ge for dis­se, ikke syke­hu­se­ne ved å stram­me inn på de øko­no­mis­ke ram­me­ne de­res!

Hvor­dan er det mu­lig å va­ere så kort­synt og ky­nisk? Er det tren­den med ned­leg­gel­se som fort­set­ter, vi har jo sett det­te over hele lan­det un­der den­ne re­gje­rin­gen. Det er bare tra­gisk. Det er ty­de­lig at pen­ger be­tyr mer enn men­nes­ker, men i et land med en slik «for­mue» bur­de men­nes­ke­ne prio­ri­te­res, det er man­gel på «sunt bonde­vett» hos dem som sit­ter med mak­ten og for­val­ter vår for­mue.

Det er å håpe at de våk­ner og ser hva som er i ferd med å skje her i lan­det. Syke­hu­se­ne er det vik­tigs­te vi har, det er der vi får hjelp og pleie når vi tren­ger det. Og Be­ta­ni­en hos­pi­tal er et sted hvor vi vir­ke­lig får det. De øns­ker å va­ere der for oss, og tar grep for at de fort­satt skal fun­ge­re. Men i en tra­vel hverdag, vil det bli be­las­ten­de for bå­de be­tje­ning og syke­hus. Det er ikke slik det skal va­ere, de bør hel­ler få økte be­vil­lin­ger til drif­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.