Når klok­ke­ne rin­ger

Varden - - DAGENS BILDE - Per Arne Renne­straum jour­na­list

Isom­mer var det en kirkenabo på Her­øya som tord­net mot bråk fra kirke­klok­ke­ne. Jeg ryk­ket ut med foto­ap­pa­rat, men uten øre­klok­ker, for å dek­ke klage­mu­ren. Lyd­ni­vå­et fra klokke­klan­gen var så­pass vold­somt at det an­gi­ve­lig gikk på hel­sa løs. Slett ikke alle me­ner kirke­klok­ker er brå­ke­te. Deri­mot må de opp­fat­tes som en nyt­tig måte å bli gjort opp­merk­som på hva som er i gja­ere. Dess­uten fram­kal­ler det vel­dig mye vel­for­tjent, dår­lig sam­vit­tig­het. For bur­de man ikke tatt en tur til kir­ka, i ste­det for å høre en helt til­fel­dig gudstjeneste på ra­dio, mon tro? NRK P1 hol­der fast på sine gode over­fø­rin­ger fra ett av lan­dets guds­hus om søn­da­ge­ne. I det mins­te ett pro­gram uten tra­fikk­mel­din­ger og an­nen tørr­prat!

Noen me­ner nok at den mo­der­ne tek­no­lo­gi­en gjør kirke­klok­ke­ne over­flø­di­ge. Det er bare å kas­te et has­tig blikk på arm­bånds­uret for å kon­sta­te­re at nå er det snart på tide å leg­ge ut på kyr­kje­ve­gen. Li­ke­vel er det noe trygt og godt over å våk­ne til den traus­te lyde fra Kir­ken, den nors­ke – som det plei­de å stå i te­le­fon­ka­ta­lo­gen. Men and­re til­bud er ikke i naer­he­ten av å ha sam­me ser­vice­inn­stil­ling. Pu­ben rin­ger ikke inn til da­gens førs­te glass med Brigg. Bu­tik­ke­ne tror åpen­bart også at folk bare kom­mer av seg selv.

Der jeg bor hø­rer jeg bå­de en kirke­klok­ke og var­sel­klok­ke­ne fra jern­bane­bom­mer som går ned. Når man er in­ne i and­re grads for­so­ving en til­fel­dig søn­dag er det fort gjort å ta feil av de to. Godt at den na­er­lig­gen­de kir­kas me­nig­het ikke for­ven­ter at jeg duk­ker opp, for da had­de de blitt ru­tine­mes­sig skuf­fet. Jeg ser at man­ge hum­rer og ler over at det an­gi­ve­lig ikke er noen som går i kir­ka len­ger. Men som iv­rig le­ser av me­nig­hets­bla­det, får jeg inn­trykk av det knapt er noen and­re ste­der med mer ak­ti­vi­tet og godt humør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.