Trer til side, men ikke helt

Varden - - NYHETER - ▶ Fred­rik Nor­dahl fred­rik.nor­[email protected]­den.no

Sen­trums­ge­ne­ral i Pors­grunn, Lars Iver Lar­sen, slut­ter etter over 20 år i job­ben. Men pen­sjo­nist skal han ald­ri bli.

Si­den 1997 har Lar­sen va­ert sjef i Pors­grunn Min By (PMB).

– Men etter en sam­ta­le og ved­tak i sty­re har vi sam­men fun­net en for­nuf­tig og hyg­ge­lig måte å av­slut­te an­set­tel­ses­for­hol­det som dag­lig le­der i PMB, sier Lar­sen og for­kla­rer at man ikke er kvitt ham ennå.

Hyg­ge­li­ge men­nes­ker

– Min nå­va­eren­de stil­lings­av­ta­le ble la­get da jeg ble «or­di­na­er pen­sjo­nist» for nes­ten fire år si­den og sier: «An­satt inn­til vi­de­re og at sty­ret og dag­lig le­der kan bli eni­ge om tids­punkt for å av­slut­te an­set­tel­ses­for­hol­det og even­tu­elt gjø­re av­ta­le om vi­de­re opp­drag in­nen de­ler av sel­ska­pets virk­som­het med ho­ved­fo­kus på by­ut­vik­ling.» Så jeg sier opp ved års­skif­tet og fra­trer 30. juni nes­te som­mer, sier Lar­sen.

Sam­men med styre­le­der i PMB, Kåre Fos­ter­vold, sit­ter han på kon­to­ret ved elva. Noen lang­dryg opp­sum­me­ring på ster­ke og kla­re min­ner av ty­pen ver­ste og bes­te, det kla­rer han ikke.

– Pors­grunn ut­mer­ker seg som en sam­ling av hyg­ge­li­ge men­nes­ker som har lyst til å få til noe, sier Lar­sen og skry­ter hem­nings­løst av tre­enig­he­ten av bu­tikk­ei­ere, gård­ei­ere og kom­mu­nen, samt fle­re and­re han me­ner for­tje­ner en klapp på skuld­ra for å gjø­re job­ben hans in­ter­es­sant.

– Det er med stor gle­de jeg kan si at mitt me­get gode for­hold til sty­ret, ei­ere, by­ens na­e­rings­liv, gård­ei­ere, pres­sen, of­fent­li­ge eta­ter, kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon, po­li­ti­ke­re og kun­der og gjes­ter i sen­trum, har va­ert in­spi­ra­sjo­nen og gle­den av å stå på for sel­ska­pet og byen i alle dis­se åre­ne.

Lar­sen kom­mer ikke til å hol­de seg helt vekk fra byen.

– Jeg har ikke tenkt å bli borte fra sen­trum. Jeg har et eget sel­skap, Norsk Sen­trums­for­del AS, og kan da ta en­kel­te pro­sjekt­opp­ga­ver i PMB, sier Lars Iver Lar­sen.

Di­gi­talt hode

Fos­ter­vold og res­ten av sty­ret går nå i gang med å fin­ne en som kan ta over job­ben til Lar­sen.

– Vi ser etter en med en­ga­sje­ment, teft og di­gi­tal for­stå­el­se, sier han uten å si hvor­dan de skal gå ut for å hen­te inn ved­kom­men­de, sier Fos­ter­vold.

BEG­GE FOTO: FRED­RIK NOR­DAHL

SLUT­TER: Til som­mer­en er ikke Lars Iver Lar­sen (70) le­der i sen­trums­for­enin­gen Pors­grunn Min By.

RYDDES: Om et drøyt halv­år må kon­to­ret til Lar­sen ryddes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.