Skal fin­ne gode løs­nin­ger

Varden - - NYHETER - ▶ Knut Heggenes [email protected]­den.no

– Jeg tror vi skal fin­ne gode løs­nin­ger for am­bu­lanse­tje­nes­ten i Vin­je og så i fram­ti­den, slik vi har gjort til nå.

Le­der for am­bu­lanse­tje­nes­ten, Knut In­ge Sko­land, øns­ker ikke å kom­men­te­re kom­mune­over­lege Opsahls ut­ta­lel­ser spe­si­elt – ut­over den ge­ne­rel­le kom­men­ta­ren- før en­de­lig for­slag til am­bu­lanse­plan er klar.

– Vi har hatt en god dia­log med Vin­je, og vi snak­ker gjer­ne med de igjen når de nå øns­ker dia­log. Bam­ble har fått ut­satt hø­rings­frist til 18. de­sem­ber, og vi av­ven­ter nye tall for 2018, før sty­rings­grup­pas en­de­li­ge inn­stil­ling til sty­ret, sier Sko­land.

LE­DER: Knut In­ge Sko­land le­der am­bu­lanse­tje­nes­ten i Tele­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.