Tre må­ne­ders ned­gang

For tred­je må­ned på rad sank bo­lig­pri­se­ne i Ski­en og Pors­grunn.

Varden - - NYHETER - Tore Øy­vind Mo­en tore.o.mo­[email protected]­den.no

▶ Eien­dom Nor­ges fers­ke bo­lig­pris­sta­ti­stikk vi­ser en ned­gang sist må­ned for Ski­en og Pors­grunn på 1,9 pro­sent til 22.933 kro­ner per kvad­rat­me­ter pri­maer­are­al. Kor­ri­gert for se­song­va­ria­sjo­ner sank pri­se­ne med 0,5 pro­sent. På lands­ba­sis var ned­gan­gen på 1,5 pro­sent. I Vest­fold ble ned­gan­gen for Tøns­berg og Fa­er­der på 2,2 pro­sent til 33.387 kro­ner per kvad­rat­me­ter. Mens mid­del­pri­sen på bo­li­ger i Ski­en og Pors­grunn lå på 2.085.762 kro­ner er til­sva­ren­de i Tøns­berg og Fa­er­der så vidt over tre mil­lio­ner kro­ner.

In­gen end­ring sis­te år

– Vi ser en ned­gang i alle de sto­re by­ene, men det er bare Ber­gen som har en pris­ned­gang for hele året. I Pors­grunn og Ski­en er det «helt flatt» med null pro­sent end­ring på ett år, sier Tor­geir Hal­sen, om­råde­le­der for Tele­mark i DNB Eien­dom.

Om­set­nings­ti­den for bo­li­ger i Ski­en og Pors­grunn var på 48 da­ger mens land­snit­tet var 49 da­ger. For Tele­mark og Vest­fold er gjen­nom­snit­tet 43 da­ger.

Om­set­nings­ti­den på bo­li­ger i Ski­en og Pors­grunn er på 48 da­ger og opp­nåd­de pri­ser er i snitt 1,1 pro­sent over pris­an­tyd­ning.

– Vi har solgt man­ge ene­bo­li­ger i det sis­te og til vel­dig gode pri­ser. I ene­bo­lig­mar­ke­det er det ver­ken jule­d­va­le el­ler tegn til at vin­te­ren er kom­met, men det er vik­tig at sel­ger har rea­lis­tis­ke pris­for­vent­nin­ger, sier Hal­sen.

Pors­grunn top­per

Må­neds­sta­ti­stik­ken for Tele­mark tar bare for seg Ski­en og Pors­grunn som ett om­rå­de. Kvar­tals­tal­le­ne for tred­je kvar­tal vis­te føl­gen­de kvad­rat­me­ter­pri­ser og om­set­nings­tid () og det er Pors­grunn som had­de høy­est kvad­rat­me­ter­pris.

Pors­grunn Ski­en Bam­ble

24.000 22.600 20.900 Kra­gerø Tele­mark el­lers No­tod­den 19.700 16.200 14.200

Kil­de: Eien­dom Nor­ge

Pro­sent­vis end­ring

1år 5år 10år Ski­en/Pors­gr. 0,0 18,9 60,0 Tønsb./Fa­er­der 0,5 25,9 68,9 Vestf./Te­le. 1,3 22,8 63,6 Ag­der/Ro­gal. 0,7 1,3 35,7 Oslo 4,7 50,1 117,2

Kil­de: Eien­dom Nor­ge

FOTO: TORE ØY­VIND MO­EN

STABILT: Bo­lig­pri­se­ne i Ski­en og Pors­grunn gikk ned 1,9 pro­sent i no­vem­ber. De ti sis­te åre­ne har pri­se­ne ste­get 60 pro­sent, men sis­te år ga in­gen pris­end­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.