Flag­get for ny vei

Et­ter to års byggema­re­ritt kun­ne «Nye Lille­elv­krys­set» åp­nes for tra­fikk. Gjen­gen på G-sport stil­te med flagg.

Varden - - FORSIDE - ▶ ▶ [email protected]­den.no

▶ An­sat­te i G-Sport og Kiwi sto klar med flagg og na­er­mest tå­rer i øyne­ne da det nye Lille­elv­krys­set åp­net. To år med om­kjø­ring, stengs­ler og svik­ten­de salg er over. Men kø var det i går også...

Nøy­ak­tig klok­ka 12 i går ble de sis­te kjeg­le­ne fjer­net og tra­fik­ken slup­pet inn på vei­en til 710 mil­lio­ner kro­ner. Hvis vi tar med hvor mye bu­tik­ke­ne i Be­ha­kvar­ta­let har tapt på at kun­der skyg­get unna, blir den re­el­le pri­sen mye høy­ere.

– Jeg trod­de ald­ri de skul­le bli fer­dig. Ikke en­gang da jeg sto opp i dag, var jeg sik­ker på om vei­en ville åpne, sier bu­tikk­sjef Espen Ha­gen.

Vei­ut­byg­gin­gen gjor­de at den gam­le tra­se­en i Lille­elv­gata ble stengt 8. mars i fjor. Si­den den gan­gen har Nor­ges størs­te sports­vare­hus blitt lig­gen­de i en blind­vei.

De har hang­let seg gjen­nom, men om­set­nin­gen har falt. Si­tua­sjo­nen ble ikke bed­re av at opp­star­ten ble for­sin­ket med et halvt år.

I går kun­ne imid­ler­tid ju­be­len slip­pes løs blant G-sports heia­gjeng som had­de stilt seg opp i rund­kjø­rin­ga for å be­vit­ne det som egent­lig var for godt til åva­eresant.

Slått med ti da­ger

Det ble ikke fyl­kes­ord­fø­rer Sven To­re Løks­lid el­ler Pors­grunns ord­fø­rer Ro­bin Kåss som åp­net den nye vei­en med en me­ter­pris på god over en halv mil­lion kro­ner. Sta­tens veg­ve­sen had­de ikke tid til å ven­te på at det pas­set for al­le ord­fø­rer­ne: 17 de­sem­ber klok­ka 12.

– Det ville va­ert synd å la den­ne vei­en stå ubrukt, sier bygge­le­der Ka­ri Ti­sjø Tveit.

Den sis­te kjeg­len som ga grønt lys til inn­kjø­ring ble fjer­net av Emil Jen­sen fra en­tre­pre­nør­sel­ska­pet HAB. Han slo der­med fyl­kes­ord­fø­rer Sven To­re Løks­lid med ti da­ger.

Egent­lig var den fer­dig «al­le­re­de» 20. no­vem­ber, men av sik­ker­hets­mes­si­ge år­sa­ker måt­te man ven­te noen da­ger med å slip­pe inn de som har be­talt for gil­det: Bi­lis­te­ne.

Førs­te bi­list

Først gjen­nom, i hvert fall fra Be­ha­kvar­ta­let, var Stur­la Abra­ham­sen.

– En­de­lig, sa ka­ren som bor på Borge­stad og kan skil­te med til sam­men fle­re hund­re ti­mer i kø.

Un­der sei­ers­in­ter­vju­et med den fram­mø­tet pres­sen, måt­te bi­lis­te­ne bak ham smø­re seg med tål­mo­dig­het. Der­med ble det iro­nisk nok la­get en kø, den førs­te i den nye fyl­kes­vei­bi­tens his­to­rie.

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

FOTO. PER ARNE RENNESTRAUM

JUBEL: To­mas Wå­ge­ne, Han­ne Mog­stad og Espen Ha­gen jub­ler over åp­nin­gen, som var av den ty­pen man ikke trod­de før man så den – og rene X-Fi­les for den­ne gjen­gen.

Stur­la Abra­ham­sen.

FØRST I KØEN:

ÅP­NET: Her fjer­ner Emil Jen­sen den al­ler sis­te kjeg­len. Han kom ord­fø­rer­ne i for­kjø­pet og slo dem med ti da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.