Får byg­ge ride­hal­len

Fre­dag fikk Geir Kalland be­skje­den han har ven­tet på i over 2 år. Byg­gin­gen av ny ride­hall er god­kjent li­ke­vel.

Varden - - FORSIDE - ▶ ▶ tone.lense­bak­[email protected]­den.no

Kla­gen fra Jord­vern­for­enin­gen ble vra­ket i lyn­fart. Kalland jub­ler.

– Jeg er så let­tet. Det­te er kjempe­bra, det be­tyr alt for meg, sier Geir Kalland.

I går fikk han brev fra Fyl­kes­man­nen som bare har brukt en drøy uke på å avvse an­ken fra Jord­vern­for­enin­gen.

– Det vi­ser at sa­ken har va­ert prio­ri­tert. Kla­gen er av­vist, ved­ta­ket er en­de­lig og kan ikke på­kla­ges, sier Kalland.

En lang vei å gå

Egent­lig skul­le ride­hal­len på går­den Fol­laug stått fer­dig for en god stund si­den. Men vei­en ble krong­le­te.

For to år si­den fikk Kalland til­la­tel­se fra Ski­en kom­mu­ne til å byg­ge en ride­hall/drifts­byg­ning på 24 gan­ger 70 me­ter.

Fyl­kes­man­nen i Tele­mark men­te det var feil i saks­be­hand­ling og lov­bruk. Det ble en ny run­de og Ski­en kom­mu­ne ga dis­pen­sa­sjon et­ter plan- og byg­nings­lo­ven, noe Fyl­kes­man­nen ga sin støtte til.

Det var klart for byg­ging trod­de Kalland. Men, den gang ei.

Jord­vern­for­enin­gen klag­de til Land­bruks­de­par­te­men­tet seks må­ne­der for sent og Ski­en av­vis­te kla­gen. Det ble an­ket. I for­ri­ge uka sa ho­ved­ut­val­get for tek­nisk sek­tor nei til kla­gen fra Jord­vern­for­enin­gen. Der­med ble sa­ken sendt over til Fyl­kes­man­nen. Det ble an­slått at det ville ta bort­imot et halvt år å be­hand­le kla­gen. Det tok en drøy uke.

Star­ter så fort som mu­lig

– Det er flott å få en slik be­skjed. Jeg måt­te et­ter hvert ut av de lo­ka­le­ne hvor jeg er i dag, der skal det bli eple­pres­se­ri. Det er ikke lett med 23 hes­ter, ride­hall og alt som føl­ger med. Nå skal vi star­te byg­gin­gen så fort det ikke er tele mer, sier Kalland glad.

– Jeg hå­per på mild­va­er så den slip­per. Hvis ikke får vi ven­te til vår­en. Grunn­ar­bei­de­ne er fer­di­ge, nå skal ring­mu­ren la­ges, så er det bare å set­te opp byg­get. – Du er klar?

– Jeg har va­ert klar len­ge, slår han fast.

– Jeg må få si at jeg er takk­nem­lig for at Ski­en kom­mu­ne har støt­tet oss hele vei­en. De har stått for det de har sagt. Hos Fyl­kes­man­nen har de også sett vik­tig­he­ten av det­te og va­ert flin­ke til å føl­ge opp.

I ved­ta­ket skri­ver Fyl­kes­man­nen at de ikke kan se at det er over­vekt av sam­funns­mes­si­ge hen­syn som ta­ler for at kla­gen be­hand­les, el­ler at kla­ge­rens in­ter­es­ser er så mye ster­ke­re enn mot­par­tens at de bør gå foran. Fyl­kes­man­nen fin­ner, som kom­mu­nen, ikke grunn­lag for å gi opp­reis­ning for over­sit­ting av klage­fris­ten. Vil­kå­re­ne for å be­hand­le kla­gen fore­lig­ger ikke og kla­ger får ikke med­hold. Ski­en kom­mu­nes av­vis­nings­ved­tak stad­fes­tes. Ved­ta­ket er en­de­lig og kan ikke på­kla­ges.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

EN­DE­LIG: Geir Kalland har kjem­pet i over 2 år for å få byg­ge ride­hall. Nå har Fyl­kes­man­nen av­vist an­ken fra Jord­vern­for­enin­gen og gitt Kalland tom­mel opp for byg­ging. – Det­te be­tyr alt for meg, sier Kalland til Var­den.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

STALL: Den gam­le lå­ven blir ut­vi­det og får plass til 27 hes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.