Razzia mot ita­li­ensk ma­fia

Varden - - HALLO VARDEN -

NTB kan mel­de at 90 med­lem­mer av den ita­li­ens­ke ’Ndrang­he­ta-ma­fia­en er på­gre­pet i en ko­or­di­nert razzia i fle­re euro­pe­is­ke land. Ak­sjo­nen var ko­or­di­nert av EUs jus­tis­or­gan Euro­just.

Euro­pol (EUs po­liti­myn­dig­het) kan opp­ly­se at ak­sjo­nen er et av­gjø­ren­de slag mot et av de mek­tigs­te ita­li­ens­ke kri­mi­nel­le nett­ver­ke­ne i verden. ’Ndrang­he­ta er in­volvert i ko­kain­smug­ling, hvit­vas­king og vold. Ak­sjo­nen er et re­sul­tat av en fel­les etter­fors­king.

Når vi dis­ku­te­rer EØS, EU, glo­ba­li­se­ring osv., er det vik­tig å mer­ke seg at in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid har en rek­ke for­de­ler på man­ge om­rå­der og kan gi so­li­de re­sul­ta­ter. Det­te er ett om­rå­de. Det fin­nes en meng­de and­re. Finn E

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.