Skie­n­og Pors­grunn

Varden - - HALLO VARDEN -

Ro­bin Kåss gjør på sin Face­bo­ok­side et num­mer av at Høy­res stats­råd – fra Pors­grunn – støt­ter na­e­rings­li­vet i Gr­en­land om at Ski­en og Pors­grunn bør slå seg sam­men. Hvor­for gjør ikke Kåss et num­mer av at et sam­let na­e­rings­liv – og en stor an­del av be­folk­nin­gen i begge kom­mu­ner­øns­ker det sam­me. Vi vet selv­sagt sva­ret – ord­fø­rer­job­ben er ty­de­lig­vis mer at­trak­tiv enn lege­job­ben. Men det er trist at en per­son som bur­de ha for­ut­set­nin­ger for å se verden i et stør­re per­spek­tiv enn «egen ande­dam» – ut­dan­ning fra Eng­land og er­fa­ring fra re­gje­ring – ikke ser at Gr­en­land trenger fram­snak­king av å stå sam­men, og ikke na­er­synt lo­kal­po­li­tikk. Sten Ul­rik Hei­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.