Ubønn­hør­li­ge Q-park

Varden - - HALLO VARDEN -

Er full­sten­dig enig i alt som er skre­vet om Q-park. Har spe­si­elt en dår­lig opp­le­vel­se i møte med en av de­res lite ser­vice­inn­stil­te tra­fikk­be­tjen­ter.

Min mann og jeg var på kino i Ski­en i som­mer og kom ut til gul lapp på bi­len. Be­tjen­ten var frem­de­les på ste­det, og vi spur­te om år­sa­ken til bo­ten. Min mann er sterkt be­ve­gel­ses­hem­met og har par­ke­rings­be­vis for funk­sjons­hem­me­de i bil­ruta. Det­te kor­tet har en va­rig­het på fle­re år, og vi sjek­ker ikke da­to­en så ofte (dess­ver­re).

Sva­ret vi fikk var at kor­tet had­de ut­løpt 14 da­ger før, og dess­uten er det så man­ge som juk­ser med dis­se par­ke­rings­be­vi­se­ne sa han, men at han så ty­de­lig at min mann had­de be­hov for det. Det var in­gen ting å gjø­re med bo­ten, men vi kun­ne bare sen­de inn kla­ge sa han. Det gjor­de vi, men, ikke uven­ta, ble den ikke tatt til føl­ge. Vi for­fulg­te ikke sa­ken vi­de­re.

Skrekk og gru hvis det er Qpark som skal dri­ve par­ke­rin­ga på syke­hu­set ... Be­rit R Ro­land­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.