Lys­kryss-tab­be ga kø førs­te dag

Varden - - NYHETER -

og har sendt ut folk for å ord­ne opp, sa bygge­le­der Ka­ri Ti­sjø Tveit til Var­den i går etter­mid­dag.

– Det var synd det­te skjed­de på en dag som det­te, da al­le var gla­de og for­nøy­de for at vei­en ble åp­net, sier hun.

Løs­te seg opp

Like et­ter klok­ka 15.30 var det folk på plass for å jus­te­re in­ter­val­le­ne og skred­der­sy an­leg­get til den nye hver­da­gen. Ut­over etter­mid­da­gen be­gyn­te det imid­ler­tid å løse seg opp.

Sam­ti­dig som det var fullt trøkk på den nye vei­en, var det langt ro­li­ge­re i Ho­veng­gata og Sver­res gate i Pors­grunn. Det er tra­fik­ken her som den nye vei­en skal sør­ge for å av­las­te.

Sånn sett har det nye vei­sys­te­met fun­gert et­ter hen­sik­ten

Det eks­tra tryk­ket på Lille­elv­krys­set kan også skyl­des at eks­tra man­ge nys­gjer­ri­ge.

Tross alt var det vik­tig å tes­te ut den nye her­lig­he­ten som noen me­ner kom 50 år for seint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.