Vil også sel­ge Be­ha

AS Schanke­bygg vil sel­ge Be­ha­kvar­ta­let også, i til­legg til de seks by­går­de­ne i sen­trum. Ro­se Ei­en­dom er blant in­ter­es­sen­te­ne.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ [email protected]­den.no

I dag hol­der G-Sport og Kiwi til i Be­ha­kvar­ta­let.

Byg­nin­ge­ne er en del av den por­te­føl­jen som AS Schanke­bygg øns­ker å kvit­te seg med. By­ens sto­re ei­en­doms­mag­nat øns­ker, som Var­den meld­te i går, å sel­ge både Schanke­byg­get, Ham­mond­går­den, St­or­gata 107 og 101, Sen­trums­går­den samt den gam­le Spare­bank­går­den i St­or­gata 148.

Ro­se på jakt

Ro­se Ei­en­dom er blant in­ter­es­sen­te­ne. I går var re­pre­sen­tan­ter for sel­ska­pet på be­fa­ring i St­or­gata for ta ob­jek­te­ne na­er­me­re i øye­syn. Også ei­en­doms­mek­le­ren og re­pre­sen­tan­ter for AS Schanke­bygg var med på vis­nin­gen.

Det er ikke kjent om sel­ska­pet øns­ker å kjø­pe hele pak­ka, el­ler om de nøy­er seg med en el­ler noen få av by­går­de­ne som er lagt ut for salg.

Et salg også av Be­ha­kvar­ta­let be­tyr at Schan­ke-fa­mi­li­en øns­ker å gjø­re så å si hele den ei­en­doms­ba­ser­te fa­mi­lie­for­muen om til kon­tan­ter.

AS Schanke­bygg in­for­mer­te sine leie­ta­ke­re om et mu­lig salg 6. de­sem­ber. Men blant ak­tø­rer på ei­en­doms­mar­ke­det har det va­ert kjent len­ge at ei­en­doms­mag­na­ten kan ten­ke seg å slan­ke por­te­føl­jen.

R8 Pro­per­ty er blant dem som har vur­dert å ta et so­lid jafs av Pors­grunn sen­trum nå som mu­lig­he­ten har bydd seg.

– Vi har kik­ket på det og gjort vur­de­rin­ger rundt det. Men jeg vil ikke si at vi job­ber ak­tivt, sier kon­sern­di­rek­tør Tom­my Thovs­land i R8.

– Men er ikke det­te midt i blin­ken for dere som er kjent for å re­vi­ta­li­se­re by­går­der?

– Vi har man­ge sto­re pro­sjek­ter på gang og må kon­sen­tre­re oss om dem. Blant an­net er vi vel­dig fo­ku­sert på Ski­en Bryg­ge og Kam­mer­herre­løk­ka. Det­te har også litt med ti­min­gen å gjø­re, sier Thovs­land.

– Der­for tror jeg ikke det er in­ter­es­sant å gå vi­de­re, sier han.

Por­te­føl­jen vil tro­lig også va­ere in­ter­es­sant for and­re ak­tø­rer i mar­ke­det, men det er be­gren­set hvor man­ge som har sto­re nok fi­nan­si­el­le musk­ler til å gape over alt.

Schanke­bygg er sam­men med kom­mu­nen, Brats­berg Grup­pen, Citycon og Brød­re­ne Han­sen Ei­en­dom den størs­te ei­en­doms­be­sit­te­ren i Pors­grunn sen­trum.

Knute­punkt Pors­grunn

Når det gjel­der Be­ha­kvar­ta­let, vil det tro­lig også va­ere in­ter­es­sant i for­bin­del­se med ut­vik­lin­gen av Knute­punkt Pors­grunn.

Det­te kan pres­se pri­sen kraf­tig til va­ers.

IN­TER­ES­SANT: Gun­nar Svar­stad og Ro­se Ei­en­dom er in­ter­es­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.