Tar tak i ensomhet

Karo­li­ne har all­tid hatt man­ge ven­ner. Al­li­ke­vel fø­ler hun seg en­som.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶

Selv om so­sia­le medi­er gjør det let­te­re enn noen gang å hol­de kon­tak­ten med men­nes­ker rundt oss, fø­ler sta­dig fle­re unge seg en­som­me.

– For meg star­tet det på slut­ten av ung­doms­sko­len. Jeg har all­tid va­ert mål­ret­tet og dre­vet med man­ge ting. Noen har spurt hvor­dan jeg rek­ker alt. Sva­ret er at jeg ikke har hatt noe an­net å dri­ve med. Det har va­ert lett for meg å prio­ri­te­re sko­le og po­li­tikk, sier Karo­li­ne Aar­vold (23).

Hun be­gyn­te tid­lig med po­li­tikk, hun spil­te fot­ball og var en del av korp­set hjem­me på Tjø­me. Da­ge­ne var fylt opp av ak­ti­vi­te­ter. I dag stu­de­rer hun juss og job­ber hos si­vil­om­buds­man­nen. Nå har hun ak­ku­rat flyt­tet sam­men med kja­eres­ten i Ski­en.

– Jeg har all­tid hatt man­ge ven­ner rundt meg og de so­sia­le are­na­ene har va­ert man­ge. Men, jeg har slitt med å knyt­te de ster­ke bån­de­ne. Det blir usyn­lig ensomhet på en måte, for­tel­ler hun.

– Man fram­står til­syne­la­ten­de bra og alt ser vel­lyk­ket ut, men al­li­ke­vel så som opp­le­ver man den en­som­he­ten.

Bak fa­sa­den ...

Karo­li­ne er ikke ale­ne om å kjen­ne på den fø­lel­sen.

I Ung­data-un­der­sø­kel­sen og Ung i Tele­mark opp­gir rundt 1 av 4 ung­dom­mer i Tele­mark at de er en­som­me.

– Det er et høyt tall. Jeg tror nok at det har blitt ver­re i takt med so­sia­le medi­er. Det er lett å kjen­ne på fø­lel­sen av å stå uten­for når ven­ner rundt deg leg­ger ut alt de opp­le­ver til en­hver tid. Det er lett å skju­le seg bak en fa­sa­de.

– For man­ge for­ster­ker det seg nok i høy­ti­de­ne, men for meg er nok nytt­år ver­re enn selve ju­len. Ju­len er fa­mi­lie­bun­det og det skjer mye, sier Karo­li­ne.

Vil ha ensomhet på dags­or­den

Iføl­ge den bri­tis­ke «Cam­paign to End Lo­ne­li­n­ess», kan ensomhet va­ere like ska­de­lig som å røy­ke 15 si­ga­ret­ter om da­gen.

– Det er al­vor­lig. Jeg er 3.-kan­di­dat for Vest­fold og Tele­mark Høy­re. Jeg har lest folke­helse­pla­nen til fyl­kes­kom­mu­nen og fø­ler at de ikke tar ensomhet på al­vor. De er mye fo­kus på å syk­le på jobb og spi­se sunt. Jeg sy­nes det er vel så vik­tig at folk har det bra når de kom­mer på sko­len og på jobb.

Hun ten­ker seg om et lite se­kund.

– Jeg har kjent og kjen­ner fort­satt på ensomhet iblant. Det er som å va­ere litt i en egen verden, man fø­ler seg tom på et vis. De sis­te åre­ne har jeg fått fle­re na­ere ven­ner og jeg har selv tatt mer ini­tia­tiv. Ak­ku­rat nå har jeg det bed­re nå enn på man­ge år, av­slut­ter Karo­li­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.