Fikk kon­kurs­ka­ran­te­ne

To li­tau­is­ke ar­beids­gi­ver­ne, som mis­ten­kes for en rek­ke straff­ba­re for­hold, har fått kon­kurs­ka­ran­te­ne.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ to­re.o.mo­[email protected]­den.no

Ned­re Tele­mark ting­rett har gitt Min­daugas Navic­kas (31) og Sergej Sarapa­jev (43) to års kon­kurs­ka­ran­te­ne. Det in­ne­ba­erer at de to ikke kan stif­te ak­sje­sel­skap, for­ret­nings­av­de­ling av uten­landsk sel­skap, na­e­rings­dri­ven­de stif­tel­se, bo­lig­bygge­lag, bo­retts­lag og sam­virke­lag el­ler re­elt ut­øve nye verv som styre­med­lem el­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Var­den har ikke lyk­kes i å få kon­takt med de to.

Lu­ker ut use­riø­se

I ret­tens vur­de­ring skri­ver ting­retts­dom­mer Øystein Hau­gen at det ikke drei­er seg om straff, men be­skyt­tel­ses­til­tak mot uøns­ket for­ret­nings­før­sel i virk­som­het med be­gren­set til­tak. Han an­fø­rer at jus­tis­ko­mi­te­en har be­kla­get at den­ne be­stem­mel­sen bru­kes i for li­ten ut­strek­ning. Mål­grup­pen er kon­kurs­gjen­gan­ge­re el­ler kon­kurs­ryt­te­re i til­legg til det å luke ut use­riø­se for­ret­nings­dri­ven­de.

Ka­ran­te­ne er gitt med bak­grunn i slutt­inn­be­ret­nin­gen fra bo­sty­rer for kon­kur­sen i Scan­di­na­vic bygg AS.

Sto­re lønns­krav

Der skri­ver ad­vo­kat Bjørn Erik Ser­kland at Sarapa­jev var styre­le­der og Navic­kas dag­lig le­der i fir­ma­et. Begge to satt og i sty­ret for VMS En­ter­pre­nør AS som gikk kon­kurs i no­vem­ber og i M & L Bygg AS som gikk kon­kurs i april i fjor. Sarapa­jev har og hatt en rol­le i Ar­sem AS som gikk kon­kurs for over fire år si­den.

Var­den om­tal­te for en uke si­den hvor­dan li­tau­is­ke an­sat­te ble for­le­det til å si fra seg lønns­krav ved å sig­ne­re på norsk­språk­lig kon­trakt de­res li­tau­is­ke ar­beids­gi­ve­re ga dem. I kjen­nel­sen fra ting­ret­ten gjen­tas inn­be­ret­nin­gens for­tel­ling om hvor­dan uten­lands­ke an­sat­te er dels blitt av­løn­net «svart» el­ler ikke fått lønn slik at det i etter­tid har kom­met sto­re lønns­ga­ranti­krav.

«Det er mis­tan­ke om om­fat­ten­de ar­beids­miljø­kri­mi­na­li­tet. Dis­se ak­tø­re­ne er ak­ti­ve in­nen bygge­bran­sjen i Gr­en­land, og det kan va­ere nød­ven­dig å stop­pe dis­se ved å ileg­ge kon­kurs­ka­ran­te­ne», he­ter det i kjen­nel­sen.

Ru­ne Tøn­ne­sen i Fel­les­for­bun­det har as­sis­tert ar­bei­de­re i de om­tal­te fir­ma­ene.

– Det er bra de ileg­ges kon­kurs­ka­ran­te­ne, men det ute­luk­ker dess­ver­re ikke at de kan dri­ve vi­de­re i ven­ners el­ler fa­mi­lies navn sier han.

ARKIVFOTO: TONE LENSE­BAK­KEN

RASKT: Stat­auto­ri­sert re­vi­sor Bjørn Sti og ad­vo­kat Bjørn Erik Ser­kland ut­ar­bei­det inn­be­ret­nin­gen fra kon­kur­sen i Scan­di­na­vic Bygg AS som før­te til at Ned­re Tele­mark ting­rett ga to menn kon­kurs­ka­ran­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.