Svømme­tre­ning som kan red­de liv

Over 20 unge in­struk­tø­rer i Skarp­he­dins svømme­grup­pe har i år hatt 250 barn, unge og voks­ne på svømme­opp­la­e­ring. Det er både nors­ke barn og inn­vand­rer­barn som får liv­red­den­de svømme­tre­ning.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ ▶ knut.heg­ge­[email protected]­den.no

Til­ta­ket for ge­ne­relt bed­re svømme­fer­dig­het i Midt-Tele­mark star­tet i 2015 da Skarp­he­din svømme­grup­pe ble en del av Nor­ges svømme­for­bunds sat­sing Nor­ges svømme­sko­le.

– Vel­dig gøy at re­spon­sen har va­ert så stor. Og vi har man­ge unge og dyk­ti­ge in­struk­tø­rer, som har tatt kurs i svømme­for­bun­dets opp­la­e­rings­me­to­de, for­tel­ler le­der for svømme­sko­len, Re­na­te Øi­en.

Sy­nes det er gøy at vi er unge

Vi mø­ter tre av in­struk­tø­re­ne – i til­legg til Øi­en og Kurt Over Eids­va­ag ved Nome stat­li­ge mot­tak – på en av kurs­kvel­de­ne i hal­len på Dags­rud. Fle­re ti­tall be­bo­ere er i bas­sen­get.

Hå­vard Sae­land (15), Ida Emi­lie Øi­en (15) og Yo­sief Kit­lay (21) står for kvel­dens opp­la­e­ring.

– Vi ser at spe­si­elt de yngs­te sy­nes det er gøy at vi in­struk­tø­re­ne er unge. De er la­ere­vil­li­ge og po­si­ti­ve, for­tel­ler Hå­vard. – Hvor­for ble du in­struk­tør? – Det er me­nings­fylt og moro å se at så man­ge la­erer seg å svøm­me. Jeg har va­ert med i svømme­grup­pa si­den 4. klas­se, og det var na­tur­lig å bli med som in­struk­tør.

– Ja, det er moro å se at barn og ung­dom be­gyn­ner å tri­ves i vannet, leg­ger Ida Emi­lie til.

Fle­re al­vor­li­ge ulyk­ker

Svømme­sko­len får sta­dig fle­re ung­dom på kur­se­ne. Og det trengs nye in­struk­tø­rer.

– Al­le i svømme­grup­pa får til­bud om å bli in­struk­tø­rer og kur­sing når de be­gyn­ner på ung­doms­sko­len. Vel­dig man­ge sier ja. Nå har vi tre­ning både i Bø, Nor­da­gu­tu, Gvarv og her på Dags­rud, for­tel­ler Re­na­te Øi­en.

– Til­bu­det er vik­tig og vel­dig po­si­tivt for oss, sier Kurt Ove Eids­va­ag. – I år ny­ter 70 be­bo­ere godt av til­bu­det, som er fi­nan­siert av UDI og IMDI. Det har va­ert fle­re al­vor­li­ge ulyk­ker i vann de sis­te åre­ne i dis­trik­tet. Svømme­kunn­skap er vik­tig.

De­fi­ni­sjon svømme­dyk­tig­het: «Fall uti på dypt vann, svøm 100 me­ter på ma­gen og un­der­veis plukk opp en gjen­stand med hen­de­ne, stopp og hvil, flyt på mage, rull over, flyt på rygg-sam­let i 3 min. Svøm de­ret­ter 100 me­ter på rygg og ta seg opp på land»,

IN­STRUK­TØ­RE­NE: Re­na­te Øi­en (f.v.), Ida Emi­lie Øi­en (15), Hå­vard Sae­land (15), Yo­sief Kit­lay (21) og Kurt Ove Eids­va­ag. PÅ TRE­NING: Både barn, ung­dom og voks­ne ved Nome stat­li­ge mot­tak får god

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.