MDG rea­ge­rer på re­gje­rin­gens inn­sats for høy­ere fød­sels­ra­ter

Varden - - NYHETER -

Re­gje­rin­gen har satt sam­men en ar­beids­grup­pe for å få nors­ke kvin­ner til å føde fle­re barn. MDG set­ter spørs­måls­tegn ved re­gje­rin­gens men­neske­syn.

Grup­pa, som be­står av re­pre­sen­tan­ter fra tre uli­ke de­par­te­men­ter, skal også fin­ne ut av om noen av da­gens ord­nin­ger gjør at folk ven­ter med el­ler får faer­re barn, skri­ver Klasse­kam­pen.

Nor­ge var i 2009 blant de mest frukt­ba­re lan­de­ne i Euro­pa med en frukt­bar­het per kvin­ne på 1,98. Det tal­let sank ned til 1,62 i 2017. Ut­vik­lin­gen tru­er vel­ferds­sta­tens ba­ere­kraft, ad­va­rer barne­og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

– Ar­beids­grup­pa er satt ned for å vur­de­re end­rin­ger i re­le­van­te støtte­ord­nin­ger til barne­fa­mi­li­er, slik at de kan sti­mu­le­re til at fle­re får barn tid­lig og leg­ge til ret­te for fle­re barne­føds­ler sam­let sett, sier hun.

So­sial­po­li­tisk tal­s­per­son i MDG, Fa­rid Sha­ria­ti, me­ner kvin­ners valg rundt fød­sel ikke er en po­li­tisk opp­ga­ve.

(NTB)

AL­LE FOTO: NTB SCANPIX

GÅR AV: Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel ble hyl­let med ni mi­nut­ters stå­en­de ap­plaus et­ter at hun holdt sin sis­te tale som le­der for det kris­ten­kon­ser­va­ti­ve par­ti­et CDU fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.