Kam­pen mot de­po­ni­et

Varden - - MENINGER -

Det har va­ert en mot­løs kamp mot etab­le­ring av et de­po­ni i Bre­vik.Spe­si­elt for folk som bor i om­rå­det. Frem til nå har det ikke va­ert en po­li­ti­ker som har job­bet mot den­ne sa­ken, med unn­tak av en li­ten hånd­full.

Der­imot har det va­ert man­ge med me­nings­yt­rin­ger som har yt­ret at de ikke øns­ker et de­po­ni. Det er ikke lett for man­nen i gata å for­stå for­skjel­len på en po­li­ti­ker som «me­ner noe», og en po­li­ti­ker som job­ber kon­kret for noe. I den­ne sa­ken er po­li­tike­rene mest opp­tatt av å sole seg i glan­sen og ytre sin me­ning. Selv ikke Jo­nas Gahr Stø­re klar­te å gjø­re noen end­rin­ger i den­ne sa­ken, selv om han trop­pet per­son­lig opp i Pors­grunn i 2017, og det­te vit­ner nett­opp om det­te.

Det jeg prø­ver å si er at det er man­ge for­skjel­li­ge verk­tøy som kun­ne va­ert brukt i den­ne sa­ken, som ikke har blitt brukt. Noen av dis­se vek­tøy­ene lig­ger i kom­mune­lo­ven og plan og byg­nings­lo­ven. Had­de man tatt i bruk dis­se virke­mid­le­ne, kun­ne den­ne sa­ken va­ert his­to­rie. Er det en grunn til at po­li­ti­ke­re ikke bru­ker dis­se?

Ord­fø­rer i Pors­grunn er ikke et unn­tak i den­ne sa­ken - tvert i mot. Et godt ek­sem­pel på det­te er ord­fø­re­ren sin Face­bo­ok vi­deo som ble fil­met i Brus­sel den 20. no­vem­ber, hvor folk opp­fat­ter det­te som at han skul­le fin­ne en løs­ning på sa­ken. Det han fak­tisk job­bet med, var å fin­ne et al­ter­na­tiv hvis sa­ken ikke lot seg løse, og at man end­te opp med å hånd­te­re av­fall på Nor­cem.

Jeg for­står godt at folk ikke kla­rer å opp­fat­te hva tema egent­lig var i det­te tåke­snak­ket. Har ord­fø­re­ren egent­lig gitt opp el­ler vet han al­le­re­de ut­fal­let? Ord­fø­re­ren i Pors­grunn må va­ere mye ty­de­li­ge­re hva han job­ber med!

LOGr­en­land­kla­rer hel­ler ikke å bli enig med LO sen­tralt - el­ler for­øv­rig seg selv. Lo­kalt gjem­mer de seg bak en ut­red­ning og sen­tralt for­sva­rer de at vi må ha en lo­ka­sjon på et na­sjo­nalt av­falls­an­legg.

Kon­kret­måLO sva­re hva de me­ner! Det­te for­tje­ner be­folk­nin­gen i Bre­vik et svar på. LO trenger ikke en ut­re­ding på hva sine med­lem­mer me­ner om den­ne sa­ken. Enes­te grun­nen til at LO i Gr­en­land skul­le hatt bruk for en kon­se­kvens­ut­red­ning, var ved å for­sva­re etab­le­rin­gen av et de­po­ni i Bre­vik.

På Stor­tin­get har det hel­ler ikke gått spe­si­elt varmt. Litt ak­ti­vi­tet på ta­ler­sto­len og et par po­li­ti­ke­re som har bedt om et svar. Man kas­ter den bren­nen­de fak­ke­len frem og til­ba­ke med tom­me lov­na­der.

Jeg sy­nes synd på de som bor i Bre­vik, som må leve fra dag til dag uten å få vite. De må for­hol­de seg til en ord­fø­rer som tåke­leg­ger de­bat­ten. Et LO som snak­ker med to tun­ger og en uviss frem­tid.

Folk som le­ver un­der sli­ke be­kym­rin­ger kan ende opp med å bli syke. Jeg hå­per jeg hå­per ord­fø­re­ren i Pors­grunn skrin­leg­ger valg­fles­ket og job­ber med loven i hån­den. Det­te skyl­der han fel­les­ska­pets in­ter­es­ser og Vest­fold og Tele­marks be­fol­king.

Tom­my Balle­stad

Ski­en by­sty­re - uav­hen­gig, styre­med­lem FNB Gr­en­land (Folke­ak­sjo­nen Nei til bom­pen­ger Gr­en­land)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.