Urik­tig om kost­na­de­ne

Varden - - MENINGER - Pro­sjekt­di­rek­tør E18 Lan­gan­gen-Grim­stad, Nye Vei­er

I Var­den 7/11-18 kom­mer Hvals­åsen Vel­for­ening med urik­ti­ge på­stan­der om kost­na­der ved byg­ging av bru ver­sus tun­nel i Skjels­vik­da­len.

Helt si­den høs­ten 2016 har det va­ert in­for­ma­sjons­mø­ter om plan­ar­bei­det. Hvals­åsen Vel­for­ening på­står at Nye Vei­er har lo­vet tun­nel­løs­ning. Nye Vei­er øns­ker åpne plan­pro­ses­ser som kan bety at uli­ke løs­nin­ger dis­ku­te­res, men som li­ke­vel ikke blir en del av plan­for­sla­get.

16/8-18 ar­ran­ger­te Pors­grunn kom­mu­ne et åpent in­for­ma­sjons­møte i AElve­spei­let om plan­for­sla­get for E18 Lan­gan­gen-Rugt­vedt. I mø­tet på­stod Hvals­åsen Vel­for­ening at Nye Vei­er på et folke­møte skal ha ut­talt at tun­nel er ca. 90 mil­lio­ner kro­ner bil­li­ge­re enn bru. Det­te med­fø­rer ikke rik­tig­het og vi imøte­gikk på­stan­den i mø­tet.

Si­den Hvals­åsen Vel­for­ening li­ke­vel gjen­tar på­stan­de­ne i sitt avis­inn­legg fin­ner vi grunn til igjen å pre­si­se­re hvor­dan det­te hen­ger sam­men. I kom­mune­del­pla­nen i 2015 ved­tok Pors­grunn kom­mu­ne bru gjen­nom Skjels­vik­da­len med en høy­de på ca 25 me­ter over dal­bun­nen.

I ar­bei­det med plan­for­sla­get har Nye Vei­er sett et­ter mu­lig­he­ter for å op­ti­ma­li­se­re løs­nin­ge­ne. Et av til­ta­ke­ne vi har fore­slått er å senke brua ca. 15 me­ter slik at den blir lig­gen­de ca 10 me­ter over dal­bun­nen. Og det er det­te til­ta­ket som gir en kost­nads­re­duk­sjon på om­lag 90 mil­lio­ner kro­ner og ikke byg­ging av tun­nel i ste­det for bru.

I etter­kant av 1. gangs­be­hand­lin­gen av plan­for­sla­get i Pors­grunn kom­mu­ne har Nye Vei­er gjen­nom­gått ri­si­ko- og kost­nads­vur­de­rin­ge­ne for bru og tun­nel i Skjels­vik­da­len på nytt. De nye vur­de­rin­ge­ne vi­ser at tun­nel kan kom­me til å kos­te ca. 250 mil­lio­ner kro­ner mer enn å byg­ge bru. Det er blant an­net kon­sta­tert kor­ro­si­ve stof­fer i in­du­stri­de­po­ni­et i Skjels­vik­da­len som vil kre­ve bruk av dy­re­re ma­te­ria­ler i form av spunt og spe­sial­be­tong.

De nye ri­si­ko- og kost­nads­vur­de­rin­ge­ne er ved­lagt vårt hø­rings­svar til Pors­grunn kom­mu­nes 1. gangs­be­hand­ling av plan­for­sla­get hvor kom­mu­nen la til grunn en tun­nel­løs­ning gjen­nom Skjels­vik­da­len. Det har uan­sett va­ert nød­ven­dig for Nye Vei­er å kor­ri­ge­re feil­opp­lys­nin­ger om kost­na­de­ne ved byg­ging av bru.

ILLUSTRASJON: NYE VEI­ER

BRU EL­LER TUN­NEL: Strid­spørs­må­let er bru over Skjels­vik­da­len el­ler tun­nel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.