For mye salt på man­ge vei­er

Varden - - MENINGER - Se­nior kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i NAF

Det er få ting som forener bi­lis­ter, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re enn den fel­les ir­ri­ta­sjo­nen over vei­sal­ting.

Bi­len rus­ter, syk­ke­len rus­ter og sko­tøy­et får styg­ge, hvi­te stri­per et­ter å ha vas­set i salt­slaps gjen­nom by­ga­te­ne vin­ters­tid. Sal­ting er nød­ven­dig for både frem­kom­me­lig­het og for tra­fikk­sik­ker­he­ten fle­re ste­der. Men NAF er kri­tis­ke til om­fan­get og meng­den som bru­kes.

I åre­vis har både fag­eta­ter, po­li­ti­ke­re, for­bru­ke­re og miljø­ver­ne­re hatt en mål­set­ting om at bru­ken av vei­salt må re­du­se­res. Men selv om man kor­ri­ge­rer for va­rie­ren­de kli­ma­tis­ke for­hold både år­lig og geo­gra­fisk så øker salt­bru­ken. Det­te hen­ger sam­men med økte krav til bar vei, fle­re kilo­me­ter vei som skal sal­tes og va­ria­sjo­ner i va­e­ret. Men det ser ut til at salt­bru­ken har va­ert stør­re enn hva som kan til­skri­ves dis­se fak­to­re­ne.

Det er gjen­nom­ført tes­ting av al­ter­na­ti­ver, det er gjort end­rin­ger i drifts­kon­trak­te­ne mel­lom veg­ve­se­net og en­tre­pre­nø­re­ne, det har va­ert utal­li­ge stu­di­er. Li­ke­vel: Bru­ken går ikke ned. Det er ikke ak­sep­ta­belt. Det er fle­re gode grun­ner til at salt­bru­ken må ned. NAF me­ner de to vik­tigs­te er miljø­ska­der og ska­der på kjøre­tøy. Både ve­ge­ta­sjon og vann tar ska­de av vei­sal­tet. Av­ren­ning og sprut av salt fra vin­ter­drif­ten kan gi inn­sjø­er med salt bunn­vann og ska­der på ve­ge­ta­sjo­nen langs vei­ene. I fjor ble 39 inn­sjø­er un­der­søkt. Tolv av dem var ty­de­lig på­vir­ket av vei­salt. Vei­salt gir rust­ska­der på bremse­rør, bremse­ski­ver og un­der­stell på bi­ler, og rust­ska­der på kjeder, brem­ser og el­mo­to­rer på syk­ler. Det­te kan igjen gå ut over tra­fikk­sik­ker­he­ten. Man må va­ere nøye med un­der­stell­vask og anti­rust­be­hand­ling av bi­le­ne om de ikke skal rus­te. Li­ke­vel kan ska­der opp­stå.

Det fin­nes al­ter­na­ti­ver til salt på mar­ke­det. Oslo kom­mu­ne tes­ter nå ut ka­lium­for­miat i va­eske­form og na­trium­for­miat i fast form på et be­gren­set om­rå­de. Sand, grus, varmsand el­ler kal­k­sand er også al­ter­na­ti­ver. And­re ste­der i verden er det gjort for­søk med suk­ker. Men iføl­ge veg­ve­se­net er det vans­ke­lig å fin­ne al­ter­na­ti­ver som er gode nok – og fel­les for dem al­le sy­nes å va­ere at det er dy­re­re. NAFs kla­re bud­skap er li­ke­vel at når den fel­les mål­set­tin­gen er la­ve­re salt­bruk, så er det på høy tid at det le­ve­res på det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.