Frp og Mdg mot «røk­la»

Varden - - MENINGER - Vrå­dal, fyl­kes- og kom­mune­po­li­ti­kar i MdG

Nes­ten al­le and­re po­li­tis­ke par­ti har ei an­na til­na­er­ming til kli­ma- og miljø­ut­ford­rin­ga­ne enn Frem­skritts­par­ti­et og Miljø­par­ti­et dei Grø­ne.

Frp er ikkje dob­belt­mo­rals­ke når dei sei­er at kli­ma og mil­jø ikkje er så vik­tig. Dei sei­er kva dei mei­ner, og er aer­lege på det. Det same gjeld Mdg, men med ra­di­kalt mot­satt of­fen­siv opp­skrift, der par­ti­et tek ut­ford­rin­ga­ne på al­vor nå og i na­er fram­tid, og ikkje på eit ube­stemt tids­punkt inn i ei uviss fram­tid. Dess len­ger den ma­te­ri­el­le for­bruks- og vekst­spi­ra­len får ro­te­re fritt, dess ver­re blir det å stop­pe han.

Al­le par­ti mei­ner at kli­ma og mil­jø er ei vik­tig sak, men ta­lar med dob­belt­mo­rals­ke tun­ger, for­di dei sam­ti­dig sei­er at den ma­te­ri­el­le veks­ten og (over) for­bru­ket kan hal­de fram uhem­ma. Me kjem ikkje vi­da­re med løy­sing på kli­ma- og miljø­saka ved å hal­de på med det som er år­sa­ka til dei ut­ford­rin­ga­ne me står ovan­for, og ved å male opp­att på at det­te er ei glo­bal opp­gå­ve. Ja visst er det det, men så len­ge Noreg er med­lem i verds­sam­fun­net, må også me ta del i miljø­dug­na­den nå.

Dei fles­te par­tia er meir og mind­re fei­ge som ikkje vil ta grep som mo­nar, men i sta­den lar ut­vik­lin­ga sku­re og gå, i frykt for å bli upo­pu­la­ere i eit land som flyt i over­for­bruk og vel­stand langt ut­over det glo­ba­le ba­ere­kraft­prin­sip­pet og klo­dens sam­la tåle­gren­ser. Den da­gen i fram­ti­da det vil vise seg at Mdg had­de den po­li­tik­ken som var so­li­da­risk og miljø­mes­sig rett for å sik­re nett­opp fram­ti­da for ko­man­de ge­ne­ra­sjo­nar, vil bort­for­kla­rin­ga­ne hag­le frå par­ti som tok feil, men ikkje vil inn­røm­me det. Da vil det di­ver­re vera for seint å «ret­te opp att tin­ga frå i går».

Tek­no­lo­gi og ma­te­ri­ell vekst og auka for­bruk er ikkje opp­skrif­ta på å for­val­te vår fel­les klo­de ba­ere­kraf­tig og ut­hal­dan­de. Sam­spel med na­tu­ren, ek­sis­tens­grunn­la­get vårt, er av­gje­ran­de for å luk­kast i li­vet vårt på den­ne klo­den. Det mot­sat­te vil føre oss ut i eit uføre, der kam­pen om res­sur­sa­ne og ma­ten for å overleve fort kan ende i kaos og kol­laps for men­nes­ket sin grå­di­ge og ego­is­tis­ke vi­sitt på klo­den, og der dei som har for­synt seg grovt, som vest­le­ge land, må ta skul­da.

FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

EINASTE KLA­RE: Une Ai­na Bast­holm, MdG, og Frp-le­der Siv Jen­sen, re­pre­sen­te­rar dei einaste par­ti­ene med kla­re stand­punkt, mei­ner ar­tik­kel­for­fat­ta­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.