Bet­tan-bio­gra­fi i nytt opp­lag

Varden - - KULTUR -

Det måt­te nytt opp­lag av Arn­hild Sk­res bio­gra­fi Eli­sa­beth An­dre­as­sen til.

Der­med er bo­ken «Bet­tan» oppe i to­talt 5.000 ek­semp­la­rer, mel­der for­la­get Kag­ge.

Bio­gra­fi­en skild­res som et por­trett av den folke­k­ja­ere ar­tis­ten, sam­ti­dig som den er en bok om vår tids po­pu­la­er­kul­tur.

– Det var så man­ge his­to­ri­er som måt­te for­tel­les. Man­ge kom­mer til å bli over­ras­ket når de le­ser «Bet­tan». Det er mye folk ikke vet om meg ennå, hev­der An­dre­as­sen, som i ja­nu­ar nes­te år blir å se i «Hver gang vi mø­tes».

Bo­ken for­tel­ler blant an­net om ekte­man­nens brå død i 2016 og om lille­søs­te­ren som døde.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.