– Vik­tig med åpen­het om sorg

Ma­ria Ska­ran­ger er en av høs­tens kri­ti­ker­fa­vo­rit­ter der hun har le­vert den ster­ke ro­ma­nen «Bok om sorg. (For­tel­lin­gen om Nils i sko­gen)».

Varden - - KULTUR - ▶ ▶

Bo­ken tar for seg hvor­dan det er å mis­te en bror på grunn av selv­mord, og vi spør hvor­dan det egent­lig er å va­ere 25 år og skri­ve bok med et så vondt tema.

Tungt

Ska­ran­ger med­gir at bok­pro­ses­sen ikke har va­ert en­kel:

– Det har va­ert utro­lig tungt, så tungt at jeg i pe­rio­der ikke har skre­vet noen ting. Men det­te hen­ger nok også sam­men med min egen sorg. I pe­rio­der har jeg bare sett på TV-se­ri­er hele­da­gen og ikke gått ut.

I bo­ken mø­ter vi en barn­lig for­tel­ler­stem­me.

– Det er så mye jeg-et i ro­ma­nen ikke for­står, for­di verden har rast sam­men for hen­ne. Og for å hol­de det gå­en­de gjør hun hver­dags­li­ge ting, hun ryd­der og vas­ker og ser på hva de and­re gjør. Un­ger for­hol­der seg til verden på en helt an­nen måte enn voks­ne, barn skjøn­ner alt og in­gen­ting på en gang.

Det har va­ert mye snakk om sorg den­ne høs­ten. Blant an­net har El­se Kåss Furu­seth le­det et pro­gram om selv­mord, og Ma­ja Lun­de har truf­fet en ner­ve med sin jule­ka­len­der­bok om sorg.

– Det er fint med åpen­het rundt sorg, sa­er­lig i for­mer som ikke er ny­hets­re­por­ta­sjer, ten­ker jeg. I kuns­ten er det mu­lig å vise mer kom­plek­si­tet, sier Ska­ran­ger. Hun ro­ser Kåss Furu­seth for TV-sat­sin­gen.

– Hun snak­ker godt om selv­mord og sorg nett­opp for­di hun er på­rø­ren­de. Men hun ven­der blik­ket ut­over til folk, hun snak­ker ikke bare om seg selv, men åp­ner for sam­ta­le. Det er så fint, sier for­fat­te­ren.

Selv fikk hun uvan­lig mye opp­merk­som­het da hun de­bu­ter­te for tre år si­den med «Al­le ut­len­din­ger har luk­ka gar­di­ner».

Hun var bare 20 år og fikk skuss­mål som: «Ung og vik­tig stem­me» – samt «Hjerte­sk­ja­eren­de mor­som ro­man fra Gro­rud­da­len».

– Får man pre­sta­sjons­angst av slikt, Ska­ran­ger?

– Jeg tror al­le som skri­ver har pre­sta­sjons­angst når de skal gi fra seg en tekst. Sa­er­lig rett et­ter de­but­boka var jeg stres­sa, jeg tenk­te at jeg måt­te gi ut noe nytt vel­dig fort. Men jeg har gode le­se­re rundt meg, som opp­mun­t­rer meg og snak­ker med meg om teks­ten.

Selv­bio­gra­fisk

Den nye bo­ken vir­ker på man­ge må­ter selv­bio­gra­fisk.

– Det er nok fle­re ele­men­ter fra mitt eget liv i Nils-boka, men det­te er en ro­man, jeg har job­ba mye med at den skal lig­ne, og ikke-lig­ne på en ro­man. Om noen vel­ger å se et­ter sam­men­fall mel­lom ro­man­ka­rak­te­ren og meg, så tror jeg man har litt feil fo­kus. Det er i al­le fall skuf­fen­de og kje­de­lig.

FOTO: PERNILLE MA­RIE WALVIK

SORG: Tre år tok det Ma­ria Na­var­ro Ska­ran­ger (23) å føl­ge opp suk­sess­de­bu­ten «Al­le ut­len­din­ger har luk­ka gar­di­ner». Nå har hun skre­vet om et tema som har pre­get bok­høs­ten: Sorg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.