Fyl­ler kir­ken med jule­mu­sikk

Varden - - KULTUR - ▶ PORS­GRUNN ▶

Søn­dag er det tra­di­sjons­rik jule­kon­sert i Ei­dan­ger kir­ke med små og sto­re so­lis­ter.

Tra­di­sjo­ner be­tyr at noe gjen­tar seg og når en har en jule­tra­di­sjon; ja da er det iall­fall mye gjen­kjen­ne­lig som duk­ker opp.

Slik er det med jule­kon­ser­ten i Ei­dan­ger kir­ke også. Som tid­li­ge­re år kom­mer Operagut­ta; det vil si Andreas Hoff er opp- tatt med Opera­fan­to­met, men Jan Erik Fil­lan, Arild Bak­ke og Trond Kle­ven kom­mer.

Det gjør selv­sagt Dag­finn Ol­sen også som har med seg Ei­dan­ger Kan­to­ri han er di­ri­gent for, og dess­uten Li­nus NordVar­haug på fio­lin og sang­stu­dent Alek­san­der Brandt. Dess­uten kom­mer or­ga­nist i Øst­re Pors­grunn kir­ke John Be­ech som over­tar or­ge­let for Dag­finn.

Det blir kor­sang og so­lis­ter, og alt har jula som ram­me.

Da kom­mer det an­ta­ge­lig ikke som en over­ras­kel­se at vi kom­mer til å høre Hän­dels Hal­lu­ja­kor, O hel­ga natt og selv­sagt Dei­lig er jor­den, men noen hem­me­lig­he­ter har de lyst til å hol­de på.

– Vi fyl­ler hele kirke­rom­met med lyd. Det er en kon­sert for hele fa­mi­li­en, sier Fil­lan. Og for dem som ikke har skaf­fet seg bil­lett, er det greit å vite at det has­ter, men at ramme­bu­tik­ken på Mei­eri­tor­get plei­er å ha.

JULE­KON­SERT: Jan Erik Fil­lan (t.v.) og Dag­finn Ol­sen gle­der seg til den tra­di­sjo­nel­le jule­kon­ser­ten i Ei­dan­ger kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.