Kul­tur-pu­ben

Pu­ben lig­ger litt bort­gjemt, men grei­de ikke å stik­ke seg unna kul­tur­pri­sens rampe­lys. På en van­lig etter­mid­dag i de­sem­ber er det lett å for­stå hvor­for.

Varden - - HELG OG FOLK -

▶ Bli med inn på pu­ben som vant Pors­grunn kom­mu­nes ku­tur­pris. På en helt van­lig etter­mid­dag i de­sem­ber fant vi ut hvor­for Kar­jo­len be­tyr så mye for så man­ge i byen. Og for Jens Stol­ten­berg.

Kaf­fen er klar. Plut­se­lig var det ikke øl i den ene tappe­kra­nen. Tomt. Gjes­ten ved si­den av tar det med fat­ning. In­gen grunn til pa­nikk. Og det gjen­spei­ler stem­nin­gen i den tri­ve­li­ge skjenke­stua i Fol­kes Hus i Pors­grunn. For bare fjor­ten da­ger si­den fikk den kom­mu­nens kul­tur­pris.

Det­te er plas­sen der nes­ten al­le sam­les. I hvert fall de som vet om ste­det.

– Det er fort­satt noen i byen som ald­ri har hørt om Kar­jo­len. En av dem bor rett borti gata her. Han viss­te ikke at det var en pub her. Utro­lig, sier Jørn Aas­grav som ei­er nes­ten halv­par­ten av ste­det. Han har va­ert inn­om for å ord­ne det prak­tis­ke på bak­rom­met, men vei­en til rik­tig side av bar­dis­ken er re­la­tivt kort. Der er det fle­re som vag­ler seg opp på bar­sto­len. Tross alt er det lille­lør­dag.

– Jeg er nok den elds­te stam­gjes­ten som fort­satt går her, sier Stein Ro­ger Bjerke­ly som har va­ert fast in­ven­tar helt si­den 1980-tal­let.

Den­ne gan­gen er han inn­om for å pra­te med dag­lig le­der An­ne Øver­land om et sam­ar­beid med film­klub­ben der Bjerke­ly har en fin­ger med i spil­let. Men det er mu­lig å dri­ve multi­ta­s­king. Stein Ro­ger tar seg en slurk av glas­set og smat­ter på det mørke­bru­ne bryg­get.

Gruppe­møte med stam­gjes­te­ne

Bjerke­ly er et godt be­vis på at pub og sam­funns­en­ga­sje­ment går hånd i hånd. Da han satt i by­sty­ret for par­ti­et Rødt, el­ler Rød Valg­al­li­an­se som det het da, var be­gre­pet gruppe­møte en smu­le mis­vi­sen­de ak­ku­rat i det par­ti­et. Si­den par­ti­ets grup­pe be­sto kun av stam­gjest Bjerke­ly.

Før by­styre­mø­te­ne ras­ket han med seg saks­pa­pi­re­ne til Kar­jo­len og tok en sis­te gjen­nom­gang. Ofte råd­før­te han seg med and­re som var på pu­ben den da­gen. For hva syn­tes de om den sa­ken?

En helt egen form for hø­ring som fore­lø­pig ikke er inn­felt i kom­mune­lo­ven.

Det var ikke all­tid Rødt fikk fler­tall for sine for­slag, på tross av kva­li­tets­kon­trol­len på Kar­jo­len. Det skal sies.

Stol­ten­bergs pub-stunt

Av and­re po­li­ti­ke­re som har va­ert inn­om kan i fleng nev­nes Jens Stol­ten­berg. Det var før han ble stats­mi­nis­ter i 2005. Stol­ten­berg var i byen for å hol­de 1. mai­ta­le uten­for Fol­kets Hus. Det skal sies at Kar­jo­len på den ti­den nok var enda bru­ne­re enn i dag. Noen av gjes­te­ne var al­le­re­de i god 1. mai-stem­ning da de gikk ut og vin­ket til seg da­gens mann.

– Du må kom­me inn. Det er noe vi vil pra­te med deg om!

Stol­ten­berg vet hvor­dan man skal ta imot gode til­bud fra gras­rota. Han måt­te bare ord­ne noe først. Et­ter hvert duk­ket han opp til det som var en me­get frukt­bar sam­ta­le.

Det skal nev­nes at det ikke tok lang tid før Stol­ten­berg vant val­get og satt med re­gje­rings­mak­ten i åtte år.

Det skal ha va­ert pub i den tid­li­ge­re LO-bas­tio­nen helt si­den Fol­kets Hus åp­net dø­re­ne. Vi­king­pu­ben het den tid­li­ge­re. En stund var den mer ufor­melt kjent som «tar­men», el­ler «vente­rom­met». Den sis­te be­teg­nel­sen var myn­tet på at folk tok seg en vente­pils i på­ven­te av le­dig bord på Vi­king­res­tau­ran­ten.

Bus­ke-pu­ben

På 90-tal­let ble den om­døpt til Kar­jo­len. Det var da var enda mer bort­gjemt. Å be­sk­ja­ere de ka­rak­te­ris­tis­ke bus­ke­ne som lig­ger foran inn­gan­gen var in­gen høyt prio­ri­tert opp­ga­ve for gart­ne­ren. Pu­ben bak bus­ke­ne had­de en slags grav­øl i 2005. En avis­ar­tik­kel un­der­teg­ne­de skrev for lo­kal­avi­sa i 2005 hen­ger fort­satt på veg­gen og for­tel­ler om det som var en dra­ma­tisk red­nings­ak­sjon. «Stam­gjes­ter red­det pu­ben».

Si­den har in­gen sett seg til­ba­ke. Ste­det som nok ble ugle­sett blant by­ens mer for­nem­me bor­ge­re gikk for et par uker si­den hen og kap­ret kul­tur­pri­sen. Det er tro­lig førs­te gang den er blitt mot­tatt av noen med blått hår, som for ek­sem­pel An­ne Øver­land som er dag­lig le­der og sam­bo­er med en av ei­er­ne: Pål Ber­by.

– Jeg sy­nes det var tøft gjort av kom­mu­nen å gi pri­sen til en pub, sier hun.

Det er den gode sam­ta­len og de hyg­ge­li­ge gjes­te­ne som gjør ste­det så spe­si­elt. Selv om det er flust av så­kal­te kul­tur­kjen­di­ser fra mu­sikk­mil­jø­et som går her, får øre­vok­s­en va­ere i fred. Det spil­les ikke mu­sikk og vi­ses in­gen fjern­syns­pro­gram­mer.

– Det gjør også at folk er nødt til å pra­te med hver­and­re. Det er vel­dig lett å få kon­takt. For noen av dem som går her, er pu­ben kan­skje det enes­te so­sia­le li­vet de har, sier Øver­land som me­ner be­gre­pet «brun pub» er en he­ders­be­teg­nel­se.

Den åp­ner ikke like tid­lig som vis­se and­re bru­ne pu­be­ne i Gr­en­land, som for ek­sem­pel Gim­le i Ski­en, Sailors rett ned i gate og Park Bis­tro i par­ken.

Kar­jo­len har fått ord på seg for å va­ere stren­ge med ser­ve­rin­ga. De vil ikke ha noe fyll, og noen må fin­ne seg i at det ikke blir en nes­te pils­ner li­ke­vel.

– Sånn må det nes­ten va­ere hvis det skal va­ere tri­ve­lig å gå her, sier bar­ten­de­ren som er på jobb den­ne da­gen. Hun er så­pass be­skje­den at det slett ikke er nød­ven­dig med navn og bil­de i avi­sa.

Fas­te pos­ter

Pu­ben har man­ge fas­te pos­ter for­delt ut­over uke­da­ge­ne. Det er quiz, mid­dags­ser­ve­ring og bil­jard­kveld for jen­ter.

En gang i må­ne­den er det le­ven­de mu­sikk. Men det er alt­så den enes­te mu­sik­ken du får høre i dis­se trak­ter.

Al­le Var­den pra­tet med me­ner ak­ku­rat det er en vik­tig år­sak til den gode stem­nin­gen.

– Vi slip­per å rope til hver­and­re, sier Stein Ro­ger Bjerke­ly.

– Det­te er det bes­te ste­det, sup­ple­rer Joakim Dan Jør­gen­sen.

– Det er flin­ke dri­ve­re og et fan­tas­tisk per­so­na­le. Og de leg­ger pen­ge­ne de tje­ner i drif­ten for å gjø­re pu­ben enda hyg­ge­li­ge­re.

Og så kom­mer det vik­tigs­te:

– Al­le, aka­de­mi­ke­re og ar­bei­de­re, snak­ker like godt sam­men.

Len­ge var det­te en slags un­der­grunns­pub, som man­ge ikke viss­te om. Dis­se har gått glipp av de­bat­ter som glatt over­går det som vi­ses på fjern­sy­net. På veg­gen hen­ger «da­gens tema», men saks­lis­ta er ikke bin­den­de. Og er det noen fakta som noen lu­rer på, så står lek­si­ko­net på to bein i ba­ren, fort­satt full­sten­dig navn­løs og med kro­nisk foto­ve­gring.

– De kal­ler meg goog­le, ly­der det be­skje­dent fra den le­ven­de sø­ker­mo­to­ren.

Tid­li­ge­re ble van­li­ge, fire binds lek­si­kon brukt for å løse fakta­ba­ser­te kon­flik­ter. Pro­ble­met var at lek­si­ko­net var prop­pet med feil, iføl­ge de mest på­ståe­li­ge.

Al­le går her

– Det er al­le ty­per men­nes­ker som går her. Vi har for ek­sem­pel fle­re po­li­ti­ke­re, med­lem­mer av en lo­sje, kul­tur­ar­bei­de­re og alt mu­lig an­net, kom­mer det fra da­gens fort­satt ano­ny­me bar­ten­der.

For øv­rig er det god øko­no­mi i å gjø­re det tri­ve­lig for gjes­te­ne som i fjor drakk for 5,2 mil­lio­ner. Drifts­re­sul­ta­tet end­te på over en halv mil­lion. Om­set­nin­gen øker år for år.

– I år blir det mer, sier An­ne Øver­land, sje­fen for pu­ben som sør­get for et skik­ke­lig pub-krakk un­der årets kul­tur­pris­fes­tiv­tas.

Det ble ald­ri noe kul­tur­hus i Fol­kets Hus, som man­ge kjem­pet for på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let.

Men så ble det vel egent­lig det, li­ke­vel. I hvert fall en kul­tur­pris­vin­ner.

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

VELKOMMEN INN: Dag­lig le­der An­ne Øver­land øns­ker gjes­te­ne velkommen. Men hvis du vil høre

STAMANSATT: An­ne Øver­land er pub­sjef. Hun har job­bet her i åtte år og er der­med å an­se som stamansatt. Stein Ro­ger Bjerke­ly er stam­gjest og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.