Oves vei til ajour­him­me­len

Ove Bor­gen (55), el­ler Re­ma-Ove, har re­vet og bygd opp bu­tik­ker både her og der. Men det bes­te han vet er å byg­ge opp an­sat­te.

Varden - - HELG -

Hei, det er Ove her. Jeg er sul­ten. – Hva er det du sier? – Jeg er sul­ten! Den sult­ne er Ove Bor­gen. På det­te tids­punk­tet er han en ener­gisk kar i slut­ten av 20-åra, på den tida ka­bel-TV var pas­se nytt, og al­le som had­de det satt ben­ket rundt Ca­si­no.

Le­der 52 bu­tik­ker

Han var ikke sul­ten på mat, men på bu­tikk. Sin egen bu­tikk, med sine egne an­sat­te. Te­le­fon­sam­ta­len var med en re­gion­di­rek­tør i Re­ma 1000 som Ove had­de hørt ryk­ter om plan­la en bu­tikk i Tele­mark.

– Så da ble det bu­tikk, da, sier Ove Bor­gen 27 år se­ne­re. Nå er pors­grunns­man­nen 55 år gam­mel, og nå er det han som er re­gion­di­rek­tør i Re­ma-kon­ser­net.

Om­rå­det han er sjef for har det noe geo­gra­fisk krong­le­te nav­net Vest­re Øst­land. Det in­ne­ba­erer at det er Ove skal sør­ge for at hver enes­te kjøp­mann til de 52 bu­tik­ke­ne i om­rå­det, som står for 3,1 mil­li­ar­der i om­set­ning, skal ha et best mu­lig hver­dags­liv på jobb.

– Det var fan­tas­tisk å få mu­lig­he­ten til å dri­ve bu­tikk for meg selv, min­nes han.

For å få det til måt­te han skaf­fe en slump pen­ger. Der­med bar det til ban­ken. Med kjem­met hår og ny­strø­ket skjor­te, og en gryte­klar pre­sen­ta­sjon møt­te han både bank- og ut­låns­sjef. De nik­ket og lyt­tet og gryn­tet «ja, det­te er me­get in­ter­es­sant». Da­gen et­ter kom av­sla­get.

– «Nei, det­te kan vi ikke va­ere med på», sa bank­sje­fen. Da dro jeg til en an­nen bank. Fikk lån på 250.000 kro­ner. Året et­ter var lå­net ned­be­talt, for­tel­ler Ove og kan ikke la va­ere å leg­ge til at det­te har han ikke glemt:

– Selv om jeg li­ker da­gens di­rek­tør vel­dig godt, og vet at han er en strå­len­de fyr, så kan jeg ikke va­ere kun­de i den ban­ken.

Først med re­kla­me

Den førs­te Re­ma-bu­tik­ken Ove åp­net lå på kjøpe­sen­te­ret Ar­ka­den i Ski­en. Men for å hol­de bu­tikk­over­sik­ten til Bor­gens kar­rie­re, er det greit med en opp­sum­me­ring.

Han gikk barne­s­koa på bu­tik­ken i kjel­le­ren på Plen­ty i Pors­grunn, så ble han nest­kom­man­de­ren­de på PP-sen­te­ret i sam­me by, før han ble bu­tikk­sjef på Her­ku­les i Ski­en. Men så er det alt­så Re­ma for al­le pen­ge­ne. Først på Ar­ka­den, de­ret­ter Val­ler­my­re­ne.

– Å ha an­svar for egne an­sat­te var helt her­lig. Vi var en god gjeng på 20 styk­ker. Det var bånn gass, fem kas­ser i bu­tik­ken og det gikk skik­ke­lig bra. Vi var blant de førs­te bu­tik­ke­ne som tok i bruk TV-re­kla­me og had­de en snutt med Hall­vard Flat­land og «tau­se Bir­git­te» fra Ca­si­no. Folk kom inn i bu­tik­ken vår og sa «Oi! Nå er vi på Re­ma», ler han.

Ble beste­venn med snørr­unge

Og le, det gjør han ofte.

I det hele tatt er Ove Bor­gen en blid fyr. Om noen for­sø­ker å fin­ne noe grums på ham, vil de bli skuf­fet. Pors­grunnska­ren be­skri­ves av de al­ler na­er­mes­te som po­si­tiv, løs­nings­ori­en­tert, utad­vendt og vel­dig snill. Og sånn har han all­tid va­ert. I nabo­la­get, da han voks­te opp på Bjørntvedt, fikk han en snør­re­te venn som hang ved tre­gjer­det og kas­tet plom­mer på al­le som gikk for­bi.

– Ove fikk ikke lov til å leke med meg. Jeg vet ikke hvor­for. Det må du nes­ten spør­re han om, for­tel­ler den da­va­eren­de snørr­un­gen, Pet­ter Stor­da­len. Også han en nok­så kjent kjøp­mann fra Pors­grunn.

– Pet­ter var re­la­tivt uspi­se­lig som barn og var ikke noe els­ke­lig unge. Han var alt an­net egent­lig. Og da mam­ma hver dag gikk for­bi mens Pet­ter sto og skrål­te og lo, så fant hun vel ut at han ikke had­de noe drømme­på­virk­ning, hum­rer Ove.

STORDALENS BESTEKOMPIS: – Jeg fikk ikke lov av mam­ma å leke med nabo­gut­ten. Men vi ble beste­ven­ner til slutt.

FA­MI­LI­EN: Kona An­ne og bar­na Hed­da, Vet­le og Si­ri. – Jeg ble de­pri­mert da un­ge­ne var flyt­tet ut, sier tre­barns­fa­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.