Pluk­ket ut blant fle­re hund­re barn

Andreas (11) og Jo­han­n­es (10) er Ibsen­hu­sets sto­re stjer­ner den­ne hel­gen.

Varden - - KULTUR - ▶ Ingvild Solvang Foss kul­[email protected]­den.no

Andreas Thor­steins­en (11) fra Pors­grunn og Jo­han­n­es Brå­ten (10) fra Ski­en har fått to helt spe­si­el­le rol­ler i årets opp­set­ning av Putti Plutti Pott og jule­nis­sens skjegg. De spil­ler nem­lig Putti og Pet­ter, to av styk­kets hovedroller. Begge gut­te­ne sy­nes det er stas å få ta del i en så stor pro­duk­sjon.

– Det er vel­dig gøy! Sto­re sa­ler og foran mas­se pub­li­kum. I til­legg får man spil­le med pro­fe­sjo­nel­le skue­spil­le­re, sier Andreas.

Stol­te

Det­te blir det fjer­de året for Andreas. De to førs­te åre­ne spil­te han rol­len som Pet­ter, mens han de to sis­te åre­ne har kap­ret rol­len som Putti.

– Det er jo gøy å få spil­le en så stor rol­le. Det er fle­re hund­re barn som prø­ver seg hvert år, så jeg er stolt av at jeg får va­ere med i det hele tatt, sier han.

Tred­je for­sø­ket på au­dition satt den for Jo­han­n­es også, som spil­ler rol­len som Pet­ter for and­re gang.

– Jeg li­ker rol­len min godt. Han har man­ge re­plik­ker, og får dan­set mye, for­kla­rer han.

Hver søn­dag si­den slut­ten av ok­to­ber har de unge skue­spil­ler­ne øvd. Egen­tre­nin­gen star­tet enda tid­li­ge­re. Helt si­den juni har Andreas spilt san­ge­ne fra styk­ket om og om igjen i bi­len for å øve, til res­ten av fa­mi­li­ens frust­ra­sjon. Selv om han er ty­de­lig stolt over å få spil­le ho­ved­rol­len, er det en ting han ikke li­ker med rol­len sin.

– Det er en square­dan­ce i lø­pet av styk­ket som jeg ikke får va­ere med på, for da har rol­len min en an­nen opp­ga­ve. Og square­dan­ce er sykt gøy, så det ville jeg egent­lig va­ert med på.

Slap­per av

Ner­ve­ne for da­gen er na­er­mest ikke-ek­sis­te­ren­de hos begge gut­te­ne, for­tel­ler de.

– Jeg ten­ker sånn: pub­li­kum aner ikke hva jeg skal si, så det er ikke far­lig å si noe feil. De leg­ger ikke mer­ke til det, sier Andreas.

– Jeg blir jo litt spent, men jeg prø­ver bare å slap­pe av. Når jeg ten­ker på at det skal gå bra, så gjør det, sky­ter Jo­han­n­es inn.

Al­le­re­de før de selv be­gyn­te å spil­le i styk­ket kun­ne de nes­ten hele fore­stil­lin­gen uten­at. Helt si­den de var små har det va­ert en jule­tra­di­sjon i fa­mi­lie­ne å se Putti Plutti Pott på Ibsen­hu­set i de­sem­ber. Det­te har ført til at

Jo­han­n­es ikke har hatt vans­ke­lig­he­ter med å la­ere seg re­plik­ke­ne. Andreas der­imot, har glemt en re­plikk el­ler to i lø­pet av skue­spil­ler­kar­rie­ren.

– Det var en gang jeg sto i et feng­sel, og så skul­le jeg si «jeg har visst fått dere opp i en sab­la graut», men det glem­te jeg. Så da sa en av de and­re skue­spil­ler­ne «DU har visst fått oss opp i en sab­la graut». Så vi ord­na det fint, for­tel­ler han og fort­set­ter:

– Alt stop­per ikke opp for­di man glem­mer en re­plikk, sånn som det kan bli i et mind­re pro­fe­sjo­nelt skue­spill.

Gode ven­ner

Begge gut­te­ne be­skri­ver seg selv som født med in­ter­es­sen for tea­ter. De har begge opp­trådt si­den de kun­ne snak­ke og gå, selv om det­te er førs­te proff­tea­te­ret de er med i. Og på spørs­mål om hva som er det gøy­es­te med Putti Plutti Pott, er de ras­ke med å sva­re.

– Pub­li­kum, dans, sang. Alt!, sier Jo­han­n­es iv­rig.

– Og al­le ven­ne­ne man får, sier Andreas. Det er Jo­han­n­es helt enig i.

Det er i alt satt opp sju fore­stil­lin­ger i Ibsen­hu­set de kom­men­de da­ge­ne. Gut­te­ne er vel­dig spen­te før førs­te fore­stil­ling, som de har gle­det seg til i fle­re må­ne­der. Andreas had­de burs­dag tid­li­ge­re i uka, men er vel­dig klar på at det å få spil­le i Putti Plutti Pott er mye mer stas enn å ha burs­dag.

– Og da snak­ker vi! Da snak­ker vi alt­så! Sier han med et stort smil.

PUTTI PLUTTI POTT: Andreas Thor­steins­en (11) spil­ler Putti for and­re året på rad, men blir ald­ri lei.

TRADISJON: Putti Plutti Pott og jule­nis­sens skjegg har blitt spilt lan­det over i snart 50 år.

PET­TER: Jo­han­n­es Brå­ten (10 ) le­ver seg inn i rol­len som Pet­ter, og drøm­mer om å job­be som skue­spil­ler i fram­ti­den.

HOVEDROLLER: Andreas Thor­steins­en (11) og Jo­han­n­es Brå­ten (10 ) er stol­te over å få spil­le i et så stort styk­ke som Putti P

AL­LE FOTO: INGVILD SOLVANG FOSS

lut­ti Pott.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.