Pro­te­ste­rer mot French

Når Jos­hua French står in­ne i AElvespeilet og for­tel­ler, står de­mon­stran­ter på ut­si­den og vi­ser sin av­sky.

Varden - - FORSIDE - ▶ ▶ ragn­hild.jo­han­[email protected]­den.no

Rødt Ski­en og Porsgrunn tar opp­ford­rer til en de­mon­stra­sjon på man­dag og når French kom­mer til­ba­ke uka etter den 23.

– Vi ber egent­lig AElvespeilet om å av­ly­se hele fore­stil­lin­gen slik de har gjort det i Nar­vik, sier Rag­nar Stein­stad i Rødt Ski­en. Han er opp­rørt over at det kom­mu­na­le kul­tur­hu­set i Porsgrunn gir en ta­ler­stol til en mann som har va­ert lei­e­sol­dat i Kon­go.

– En ting er at man­nen ble hjul­pet hjem til mil­lio­ner av kro­ner, men vel hjem­me bur­de han jo blitt stilt for ret­ten. Han har brutt lo­ven bå­de i Nor­ge, Kon­go, Ke­nya og Ugan­da, sier Stein­stad. I for­kant av fore­dra­get har Rødt i Porsgrunn og Ski­en la­get et opp­rop hvor de ber en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner slut­te opp om de­mon­stra­sjo­nen uten­for AElvespeilet.

– An­ta­ge­lig rek­ker ikke så man­ge å stil­le på man­dag, men jeg hå­per desto fle­re vil kom­me uka etter, sier han.

Hva med IS-sol­da­ter?

Tur­ne­en til French har satt sin­ne­ne i kok en rek­ke ste­der i lan­det. Stein­stad min­ner om no­bel­pris­vin­ner kon­go­le­se­ren Den­nis Muk­we­de som i fore­dra­get sitt for­tal­te hvil­ke gro­tes­ke reds­ler og over­grep sa­er­lig kvin­ner opp­le­ver un­der kri­gen i Kon­go.

– Jeg lu­rer på om Porsgrunn kom­mu­ne li­der av mo­ralsk sløv­het. De kan ikke dek­ke seg bak yt­rings­fri­he­ten, sier Ski­ens­po­li­ti­ke­ren. Han syns det er uhy­re spe­si­elt at en lei­e­sol­dat fra Kon­go skal få lov til å tje­ne mil­lio­ner på en slik his­to­rie.

– Hva med en hjem­vendt IS­sol­dat, det er vel ikke ver­re å skul­le gi en av dem en ta­ler­stol? spør han.

Ver­re med ny­na­zis­ter

– AElvespeilet er en in­sti­tu­sjon hvor alle kan booke seg inn, sier vara­ord­fø­rer Janicke An­dre­as­sen (Ap). Hun me­ner po­li­ti­ker­ne vil­le hengt seg opp i et dår­lig øko­no­misk re­sul­tat så da kan de ikke be­stem­me hva hu­set blir brukt til.

– AElvespeilet har en le­del­se og de må be­stem­me, sier hun.

– Hvis en ny­na­zis­tisk grup­pe book­er seg inn, er det ok?

– Det had­de jeg rea­gert på, men det hand­ler kan­skje om at det er na­er­me­re, French har jo tross alt ikke blitt dømt i Nor­ge, men jeg inn­røm­mer at det er et grum­se­te ar­gu­ment, sier hun. – Skal du dit selv?

– Nei, jeg er over­ho­det ikke in­ter­es­sert, sier vara­ord­fø­re­ren.

DE­MON­STRA­SJON: Rag­nar Stein­stad fra Rødt Ski­en opp­ford­rer folk til å de­mon­stre­re mot Jos­hua Frenchs fore­drag i AElvespeilet til man­dag.

LEI­E­SOL­DAT: Jos­hua French kom­mer til AElvespeilet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.