Dis­se fem fikk idretts­sti­pend

Varden - - SPORT -

Me­rethe Tvei­ten, Ma­ri­ann Roe, Kristian Lau­vik Gjel­stad, Sil­je Bjør­ne­boe og Ka­mil­la Mathea Mog­stad fikk til­delt Tele­mark fyl­kes­kom­mu­nes topp­idretts­sti­pend un­der Tele­mar­ki­dret­tens Festaften fre­dag kveld.

Sti­pen­det de­les år­lig ut til unge lo­ven­de idretts­ut­øve­re i fyl­ket vårt. Sti­pen­det ble opp­ret­tet i 2011, og gis for å støt­te opp om ut­øver­nes vi­de­re sat­sing på idret­ten. Det skri­ver Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne i en presse­mel­ding. Topp­idretts­sti­pen­det de­les ut til tre til fem per­soner hvert år, og stør­rel­sen kan va­riere fra 20 000 til 50 000 kro­ner. I år får de fem sti­pend­mot­ta­ker­ne 40 000 kro­ner hver. Sti­pen­de­ne kan gis til ut­øve­re i al­de­ren 18 til 23 år, og dis­se må va­ere fra Tele­mark.

Det­te er sti­pend­vin­ne­ren:

▶ Me­rethe Tvei­ten er 23 år og spil­ler bord­ten­nis for No­tod­den bord­ten­nis­klubb. Hun er også på det nors­ke lands­la­get i bord­ten­nis og har vun­net fle­re in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­ser i sin klas­se. Hun har blant an­net en EM-bron­se i lag­spill fra 2017 og gull fra USPo­en for lag. Me­rethe er en se­riøs pa­ra­ut­øver, som også spil­ler i van­lig dame­klas­se og slår fle­re av sine funk­sjons­fris­ke kon­kur­ren­ter. Hun sik­ter mot en del­ta­kel­se og me­dal­je i Pa­ra­lym­pics i Tokyo 2020.

▶ Ma­ri­ann Roe er 21 år og en fri­idretts­ut­øver med lang­dis­tanse­løp som gren. Hun kom­mer fra Bø og re­pre­sen­te­rer IL Skarp­he­din. Ma­ri­ann er også tatt ut på Team Tele­mark i regi av fri­idretts­kret­sen og har si­den 2017 va­ert på re­krut­te­rings­lands­la­get til for­bun­det på mel­lom – og lang­dis­tan­se. Hun har vun­net fle­re me­dal­jer i na­sjo­na­le junior­mes­ter­skap og hev­det seg in­ter­na­sjo­nalt bå­de på ter­reng­løp, mot­bakke­løp og på bane. Hen­nes sto­re mål er å få ut sitt mak­si­ma­le po­ten­si­al på 10 000 m, og re­pre­sen­te­re Nor­ge i OL 2024.

▶ Kristian Lau­vik Gjel­stad er 20 år og kjø­rer tele­mark for Mor­ge­dal IL. Fra han vant lands­fi­na­len som 15 åring og fram til nå, har Kristian nådd helt til topps som ju­nior. I 2017 kun­ne han, som førs­te tele­mar­king, ti­tu­le­re seg som junior­ver­dens­mes­ter i tele­marks­kjø­ring. Han har i dag en fast plass på det nors­ke lands­la­get og mot­tar Olym­pia­top­pens ut­vik­lings­sti­pend. I 2019 jak­ter Kristian på nytt gull i ju­nior VM i Slo­ve­nia, men hå­per selv­sagt å kun­ne re­pre­sen­te­re Nor­ge på hjemme­bane un­der VM på Rju­kan i mars.

▶ Sil­je Bjør­ne­boe er 18 år og fot­ball­spil­ler i topp­se­rie­klub­ben Sta­bekk. Hun kom­mer fra Porsgrunn og har tid­li­ge­re spilt for Ei­dan­ger og Uraedd. Si­den hun var 15 år har Sil­je re­pre­sen­tert Nor­ge på al­ders­be­stem­te lands­lag og bi­dratt til fle­re me­dal­jer i in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap. Sil­je er en klip­pe i for­svar, en tak­ti­ker på ba­nen og en god lag­spil­ler. Hun har som mål å bli den nes­te tele­mar­kin­gen på det nors­ke dame­lands­la­get og va­ere en del av Nor­ges tropp i VM 2023.

▶ Ka­mil­la Mathea Mog­stad er 18 år og dri­ver med bry­ting. Hun kom­mer fra Porsgrunn og re­pre­sen­te­rer Uraedd bryte­klubb. Ka­mil­la er en all­si­dig ut­øver som har dre­vet med hånd­ball og turn og er frem­de­les en ak­tiv roer i Porsgrunn ro­klubb. Som bry­ter har hun vun­net fle­re me­dal­jer i na­sjo­na­le mes­ter­skap og hun har re­pre­sen­tert Nor­ge in­ter­na­sjo­nalt, med gode re­sul­ta­ter. I 2019 går Ka­mil­la for edelt me­tall i ju­nior NM på hjemme­bane i mars og sik­ter også høyt i ju­nior VM i Las Ve­gas.

PRISVINNERE: Fra venst­re: Kristian Lau­vik Gjel­stad, Sil­je Bjørne­bo, Ka­mil­la Mathea Mog­stad, Ma­ri­ann Roe og Me­rethe Tvei­ten, Ma­ri­ann Roe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.